Trybunał Sprawiedliwości UE kontra ustawa o podatku VAT

A A A

Trybunał Sprawiedliwości zajął stanowisko w sprawie ulgi w podatku od towarów i usług w związku z budową lub ulepszeniem budynku oraz następującą później jego sprzedażą.

Sprawa w przedmiotowym temacie dotyczyła spółki, w której jeden ze współwłaścicieli wniósł aportem do firmy budynek. Obiekt ten został przez niego wcześniej wybudowany. I gdyby spółka po dwóch latach po prostu sprzedała go, transakcję objęłoby zwolnienie podatkowe, jednak firma dokonała poważnych zmian w budynku, a następnie przez lata użytkowała go na potrzeby wystawowe. Dopiero później podjęto decyzję o zbyciu nieruchomości. Spółka nie doliczyła do transakcji VAT-u, a fiskus stanął na stanowisku, że powinna była to zrobić. Zgodnie ze stanem faktycznym po wniesieniu budynku do spółki przez jednego ze wspólników, doszło do pierwszego zasiedlenia, wtedy też został odprowadzony VAT. Jednak zdaniem organów podatkowych do ponownego pierwszego zasiedlenia powinno dojść także po przeprowadzonych remontach, a tak się nie stało.

Sądy niższych instancji nie były w tej sprawie jednomyślne. Naczelny Sąd Administracyjny, na którego wokandę trafił spór, także nie miał pewności, na czyją korzyść orzec. Wcześniejsze orzecznictwo tego organu wskazywało raczej na błędne rozumienie przez organy skarbowe pojęcia pierwszego zasiedlenia. Takimi werdyktami zakończyły się spory w sprawach I FSK 382/14 i I FSK 1545/13. Orzekając, NSA stwierdził w tych przypadkach, że pierwsze zasiedlenie jest spełnione samo przez się, kiedy firma chociażby wykorzystuje budynek, co więcej – o jego zaistnieniu może świadczyć chociażby fakt odpłatnego udostępniania miejsc parkingowych, gdzie przy opłacie jest przecież uwzględniony podatek od towarów i usług.

Według VATU (art. 2 ust. 14) przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich: a) wybudowaniu lub b) ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej. Przepis ten był dotychczas interpretowany przez organy skarbowe w ten sposób, że każdy budynek, który miał być nowo wybudowany, albo świeżo wyremontowany, powinien przed sprzedażą być wynajęty, wydzierżawiony lub wcześniej zbyty.

Omawiana sprawa trafiła ostatecznie do Trybunału Sprawiedliwości UE. Organ ten w wyroku z 16.11.2017 r. (C-308/16) stwierdził, że firmy, które najpierw wybudowały budynek, a następnie użytkowały go na własne potrzeby przez minimum 2 lata, powinny zostać zwolnione z VAT przy sprzedaży nieruchomości. TSUE stwierdził, że wspomniane powyżej polskie regulacje związane z omawianym zakresem są sprzeczne z unijną dyrektywą o VAT. W opinii sędziów Trybunału nie powinno być możliwe, żeby budynek miał być wielokrotnie zasiedlany po raz pierwszy. Ponowne pierwsze zasiedlenie może być możliwe tylko wtedy, gdy np. przebudowa zmieniła charakter budynku. Nawet gdy nakłady poniesione na prace remontowe przekroczyły wskazaną w przepisie stawkę 30%, a pomimo tego nieruchomość nie zmieniła swojego charakteru, nie ma konieczności zwlekania ze zbyciem 2 lat, by zaoszczędzić na VAT. Eksperci zaznaczają, że zwolnienie z VAT i tak nie uchroni nabywców przed koniecznością zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. O ile zatem decyzja TSUE może być in plus dla sprzedających, dla kupujących niestety oznacza ona brak możliwości odliczenia VAT-u.

Obowiązek dostosowania polskich regulacji leży po stronie państwa, zatem nie ma obaw, że podatnicy, którzy dotychczas stosowali się do zakwestionowanego art. 2 ust. 14 i według niego interpretowali pojęcie pierwszego zasiedlenia, będą musieli ponieść konsekwencje. Wręcz przeciwnie, osoby, które straciły na skutek omawianej powyżej wspomnianej interpretacji przez skarbówkę przepisów VATU, teraz będą mogły wznowić swoje postępowania i domagać się zwrotu niesłusznie pobranego podatku.

Ocena artykułu:
Oceniono 1 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Trybunał Sprawiedliwości UE kontra ustawa o podatku VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny