Trybunał Konstytucyjny staje po stronie podatnika

A A A

W dniu 13.12.2017 r., orzekając w sprawie dotyczącej podatkowej kwalifikacji kontenera telekomunikacyjnego Trybunał Konstytucyjny skorzystał z zasady in dubio pro tributario (SK 48/15). To ważny wyrok dla wielu firm, które dotychczas często wchodziły w spory ze skarbówką.

Kwestia, jaką miał rozpatrzyć TK była związana ze skargą konstytucyjną. Chodziło o zbadanie zgodności art. 2 ust. 1 w związku z art. 1a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 ze zm.; dalej PodLokU) z art. 64 ust. 1 i 3 w związku z art. 2, art. 32 ust. 1, art. 84 oraz 217 Konstytucji RP. Zdaniem strony skarżącej wskazane przepisy PodLokU, interpretowane jednolicie przez sądy administracyjne, w taki sposób, że obiekt budowlany spełniający wszystkie cechy budynku wymienione w art. 1a ust. 1 pkt 1 PodLokU, jest uznawany za budowlę w oparciu o dodatkowe, niewskazane w tej ustawie kryteria (takie jak np. jego przeznaczenie, funkcje, wyposażenie, oraz sposób i możliwość wykorzystania budynku), w nieuprawniony sposób ograniczają chronione konstytucyjnie prawo własności do środków pieniężnych poprzez nieuzasadnione zawyżenie zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości. Jest to następstwem zastosowania do obiektów wyczerpujących definicję budynku zasad określania wysokości zobowiązania podatkowego w sposób właściwy dla obiektów stanowiących budowle, w wyniku czego dochodzi do bezpodstawnego zwielokrotnienia kwoty zobowiązania w podatku od nieruchomości.

Po rozpoznaniu sprawy TK uznał, że art. 1a ust. 1 pkt 2 PodLokU w zakresie, w jakim umożliwia uznanie za budowlę obiektu budowlanego, który spełnia kryteria bycia budynkiem, przewidziane w art. 1a ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jest niezgodny z zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, wywodzoną z art. 84 w zw. z art. 217, w zw. z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

W opinii składu orzekającego na kwalifikacje danego obiektu do budynków albo budowli nie mogą mieć wpływu przesłanki niewymienione w PodLokU. Jeśli we wcześniejszych orzeczeniach sądowych takie kryteria były kluczowe dla dokonania kategoryzacji, zapewne wiązały się one z rozszerzaniem wykładni definicji budowli oraz z zawężaniem znaczenia określenia budynku. W uzasadnieniu do wyroku pojawiło się stwierdzenie o konieczności zapewnienia podatnikom poczucia bezpieczeństwa, które będzie się wiązało z zaufaniem, jakim powinno się cieszyć państwo w stosunkach z obywatelem w aspekcie obowiązującego prawa.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Trybunał Konstytucyjny staje po stronie podatnika
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny