Transfer nadpłaty podatku od nieruchomości

A A A

Na wokandę NSA trafił spór dotyczący rozliczania nadpłat na wniosek podatników. Jedna ze spółek węglowych zapłaciła zbyt wysoki podatek od nieruchomości. Mając świadomość zaistnienia nadpłaty, chciała przeznaczyć kwotę nadwyżki na poczet innych danin (CIT, VAT, PIT lub PCC). Władze spółki nie miały jednak pewności, czy takie postępowanie jest możliwe. Dlatego zwróciły się do fiskusa z wnioskiem o stosowną interpretację podatkową. Organ odpowiedział, że owszem – wykorzystanie powstałej nadpłaty na inne daniny jest możliwy, jednak pod warunkiem, że pieniądze trafią do tego samego sektora finansów, do którego zostały już wcześniej wniesione. Dla przykładu, jeśli wyjściowo podatek w za dużej kwocie został opłacony w gminie, to tylko na poczet innych gminnych należności może zostać rozdysponowana powstała nadpłata. Gmina byłaby zatem decydentem w sprawie celu zaksięgowania zaistniałej nadwyżki. Zdaniem przedstawicieli fiskusa w przeciwnym razie musiałoby dochodzić do rozliczeń np. pomiędzy urzędami skarbowymi, a urzędami samorządów, a obecnie nie ma podstawy prawnej, która umożliwiałaby dokonywanie takich rozrachunków. Co za tym idzie, tego typu rozliczenia nie są dopuszczalne.

Spółka nie przyjęła takiej interpretacji za słuszną i skierowała sprawę do sądu. WSA w Gliwicach stanął jednak po stronie fiskusa. Spór trafił do NSA, który w wyroku z 8.4.2016 r. (II FSK 79/16) uchylił zaskarżony wyrok i wydaną interpretację.

Sąd zwrócił uwagę na problematyczność zaistniałej sytuacji i związane z nią wątpliwości interpretacyjne. Chodzi dokładnie o art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, który brzmi: „Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę, odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek, kosztów upomnienia oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych”. Przyznane w powyższym przepisie prawo podatnika do złożenia wniosku o rozliczenie nadpłaty pociąga za sobą komplikacje logistyczne. Zdaniem sądu kluczowe jest zdefiniowanie nadpłaty jako należące do podatnika środki, będące w dyspozycji organów podatkowych. W sytuacji, gdy podatnik ma zaległości podatkowe i fiskus z urzędu je odkryje, powinien automatycznie przeznaczyć nadwyżkę na ich poczet. Jeśli jednak wskazana osoba nie ma zaległości w płatności danin i nie złoży wniosku o zarachowanie nadpłaty na korzyść przyszłych podatków, organ powinien zwrócić mu środki. W opinii sądu komplikacje wynikające z konieczności rozliczeń nadpłaty daniny pomiędzy różnymi organami nie mogą przeszkadzać w realizacji wniosku podatnika o zaksięgowanie nadwyżki na poczet przyszłych płatności. Co więcej skład orzekający wskazał, że organem właściwym do zaliczenia nadpłaty jest ten, który jest jej dysponentem.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Transfer nadpłaty podatku od nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny