Sposób określania charakteru użytkowego gruntu

A A A

W dniu 10.8.2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku przesądził, iż przy określaniu charakteru użytkowanego gruntu należy brać pod uwagę jego stan aktualny tj. z dnia orzekania przez organ administracyjny (II SA/Bk406/10).

 

Początek sprawy ma swe źródło w decyzji Starosty, który dokonał zmian w ewidencji gruntów i budynków wpisując w miejsce dotychczasowego oznaczenia działki „teren niezabudowany” na „teren mieszkaniowy”. Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodziła się Henryka T., która wniosła o zmianę ww. oznaczenia na „grunt rolny zabudowany”. W odwołaniu do wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego argumentowała, iż z momentem nabycia przedmiotowego gospodarstwa rolnego w drodze spadkobrania, działka zmieniła swoje dotychczasowe przeznaczenie. W ocenie skarżącej wykorzystywana jest ona do celów rolniczych i stanowi część składową prowadzonego przez nią gospodarstwa rolnego.

 

Nadzór utrzymał jednak w mocy decyzję wydaną przez Starostę wobec czego sprawa znalazła swój finał w sądzie. W ocenie WSA w Białymstoku sprawa sprowadza się do odpowiedniego zakwalifikowania działki według przepisów rozporządzenia z 29.3.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. Nr 38, poz. 454). Sąd wskazał, iż § 68 ust. 1 dzieli użytki rolne na następujące kategorie: grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska, grunty rolne zabudowane. Ponadto wskazał on, iż ust. 3 przywołanego przepisu stanowi, że grunty zabudowane i niezabudowane dzielą się na takie jak tereny mieszkaniowe, zurbanizowane tereny niezabudowane. Sąd zauważył, iż załącznik nr 6 do przywołanego powyżej rozporządzenia określa, że do gruntów rolnych zabudowanych należy zaliczyć grunty zajęte pod budynki mieszkalne oraz inne budynki i urządzenia budowlane służące produkcji rolniczej, nie wyłączając produkcji rybnej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu (kotłownie, komórki, garaże, szopy, stodoły, wiaty, spichlerze, budynki inwentarskie, place składowe i manewrowe w obrębie zabudowy itp.), a także zajęte pod ogródki przydomowe w gospodarstwach rolnych. Natomiast tereny mieszkalne w ww. załączniku zostały zaklasyfikowane jako grunty, niewykorzystywane do produkcji rolniczej i leśnej, zajęte pod budynki mieszkalne, urządzenia funkcjonalnie związane z budynkami mieszkalnymi, a także ogródki przydomowe.

 

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone przepisy WSA doszedł do przekonania, iż na organach spoczywał obowiązek ustalenia czy działka, zgodnie z ww. definicjami, stanowi teren mieszkalny, czy też należy ją zdefiniować jako grunt rolny, zabudowany. W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał Sąd uznał, iż organ nie wywiązał się ze swojego obowiązku i skargę uwzględnił. W jego ocenie ponownego rozważenia wymaga konieczność przeprowadzenie ponownych oględzin ww. gospodarstwa rolnego mających m. in. na celu ustalenie tzw. centrum życiowego skarżących.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Sposób określania charakteru użytkowego gruntu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny