Rozliczenie dotacji na demontaż i transport azbestu

A A A

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wystąpiła gmina realizująca rządowy program usuwania azbestu.

 

Na działania związane z prowadzeniem prac pobierała dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowaniu podlegało 100% kosztów kwalifikowanych ujętych we wniosku, a zgodnie z umową zawartą z WFOŚiGW samorząd mógł finansować ze środków uzyskanych w ramach dotacji takie zadania, jak demontaż, pakowanie, transport oraz unieszkodliwianie eternitu pochodzącego z nieruchomości należących do osób prywatnych. Właściciele nieruchomości, z terenu których był usuwany azbest, nie musieli ponosić żadnych kosztów. Kwota dofinansowania uzyskana przez samorząd nie była uzależniona od liczby działek objętych programem, a ich właściciele nie musieli też zawierać z gminą żadnych umów. Podstawą rozliczenia dotacji była faktura wystawiona przez firmę, która na zlecenie samorządu zajęła się odbiorem azbestu. Gmina zapytała skarbówkę, czy w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW powinna od tej kwoty odprowadzić VAT. Urzędnicy byli przekonani, że nie muszą tego robić. Odmiennego zdania był jednak fiskus.

Dyrektor KIS w interpretacji z 17.10.2018 r. (0114-KDIP4.4012.441. 2018.1.MP) stwierdził, że w omawianym przypadku dochodzi do odsprzedaży usług zakupionych od wyspecjalizowanego podmiotu, na rzecz osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości biorących udział w projekcie. Uzasadniając powyższe stanowisko powołał się na art. 8 ust. 2a VATU – „w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi”. Zdaniem organu podatkowego nie ma przy tym znaczenia, że samorząd nie zawiera żadnych umów z właścicielami nieruchomości, bowiem to nie oni, a urzędnicy wybierali firmę wykonującą zadania w programie. Co więcej – to a gminę jest wystawiana faktura będąca podstawą do rozliczenia dotacji. W ocenie skarbówki owo dofinansowanie należy traktować jako wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi przez gminę na rzecz właścicieli nieruchomości, uiszczane przez podmiot trzeci, tj. podmiot dokonujący dofinansowania. Uzasadniając swoje stanowisko Dyrektor KIS stwierdził, że w omawianym przypadku ostateczny odbiorca usługi (właściciel nieruchomości) nie musi za nią płacić. Co za tym idzie, uzyskane przez gminę dofinansowanie ma wpływ na cenę usługi z punktu widzenia usługobiorcy.

Urzędnicy nie zgodzili się ze stanowiskiem skarbówki i zaskarżyli wydaną przez nią interpretację. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 3.4.2019 r. (I SA/Lu 930/18) również nie podzielił opinii organu podatkowego. Uzasadniając swoje stanowisko w przedmiocie uchylenia wydanej interpretacji skład orzekający stwierdził, że w omawianym przypadku urzędnicy działają jako organ władzy publicznej. Realizują przy tym zadania o charakterze publicznym (zadania własne), w konsekwencji czego samorząd nie występuje w roli podatnika VAT. Co więcej, realizowane przez niego zadania z zakresu rządowego programu usuwania niebezpiecznego azbestu nie stanowią czynności podlegających opodatkowaniu. Nie ma zatem w tym przypadku do czynienia z dopłatą do ceny (w myśl art. 29a ust. 1 ustawy o VAT – podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2–5, art. 30a–30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika). Sąd stwierdził tym samym, że gmina nie jest zobligowana do naliczenia i odprowadzenia podatku VAT.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rozliczenie dotacji na demontaż i transport azbestu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny