Rejestrowy charakter katastru nieruchomości

A A A

Sądowym orzeczeniem zakończył się spór w sprawie dotyczącej aktualizacji danych o powierzchni nieruchomości.


Z wnioskiem o wszczęcie stosowanego postępowania administracyjnego do prezydenta miasta zwrócił się właściciel działki. Domagał się on aktualizacji polegającej na wprowadzeniu „pełnej rzeczywistej powierzchni gruntu w oparciu uchwałę Prezydium Rady Narodowej z 1960 r. oraz akt notarialny z 1961 r.”. Zgodnie z przywołanymi przez wnioskodawcę dokumentami istniała różnica powierzchni pomiędzy stanem istniejącym działki, a uwzględnionym w bazie ewidencyjnej. W jego opinii w księdze wieczystej powierzchnia została zaniżona, co rodziło pewne konsekwencje przy przekształcaniu prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności.

Prezydent Miasta odmówił aktualizacji operatu ewidencyjnego. Jego zdaniem w zasobie geodezyjnym i kartograficznym nie istnieją dokumenty mogące stanowić podstawę do zmiany przebiegu granic. Właściciel zaskarżył powyższą decyzję do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, jednak ten utrzymał ją w mocy. Organ podkreślił, że postępowanie ewidencyjne jest postępowaniem rejestrowym, co oznacza, że nie rozstrzyga sporów o prawa do gruntów, budynków, lokali ani nie nadaje tych praw, rejestruje jedynie stany prawne ustalone w innym trybie lub przez inne organy orzekające. W przypadku regulacji dotyczących ewidencji gruntów chodzi o naniesienie do ewidencji prawidłowych danych o gruntach, budynkach i lokalach, co ma charakter informacyjny. Organ odwoławczy wyjaśnił, że aktualizacja ewidencji poprzez usunięcie błędu może dotyczyć tylko błędów oczywistych czyli takich, które można dostrzec z łatwością, bez konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego. Organ ewidencyjny nie jest władny uwzględnić wniosku z zawartym w nim żądaniem wprowadzenia zmian przebiegu granic działek ewidencyjnych, co do których zaistniał spór graniczny.

Właściciel nieruchomości skierował sprawę do sądu. Argumentował przy tym, że w wydanych decyzjach nie wskazano istnienia jakichkolwiek wytycznych lub podstaw prawnych, na podstawie których dokonano pomiaru nieruchomości wskazujących istotną różnicę w metrażu za treścią wcześniejszego pomiaru ujawnionego w dokumencie urzędowym – akcie notarialnym dotyczącym tej samej nieruchomości.


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 27.10.2021 r. (I SA/Wa 966/20) oddalił skargę. Uznał tym samym, że zarówno Prezydent Miasta, jak i organy nadzoru nie popełniły zarzucanych im błędów. Ponadto sąd jeszcze raz podkreślił, że ewidencja gruntów i budynków (kataster nieruchomości) – zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 8 ustawy z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) – to system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących tymi gruntami, budynkami lub lokalami. W orzecznictwie podkreśla się, że istotą ewidencji gruntów i budynków jest rejestrowanie jedynie stanów prawnych ustalonych w innym trybie i przez inne organy, ma ona zatem charakter techniczno-deklaratoryjny. Kompetencje organów ewidencyjnych sprowadzają się do rejestracji stosownego dokumentu i naniesienia wynikających z niego danych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Rejestrowy charakter katastru nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny