Regulamin porządkowy wspólnoty mieszkaniowej zgodny z KC

A A A

Orzeczeniem z dnia 3.4.2009 r. Sąd Najwyższy potwierdził, iż tworzone przez wspólnoty mieszkaniowe tzw. regulaminy porządkowe w żaden sposób nie mogą nakładać na właścicieli poszczególnych lokali, większych obowiązków niż te, które wynikają z postanowień Kodeksu cywilnego (II CSK 601/08).

 

Wskazane orzeczenie jest następstwem sporu, jaki toczył się pomiędzy miastem Poznań a jedną ze wspólnot mieszkaniowych położonych na jego terenie. Otóż wymieniona powyżej jednostka samorządowa jest właścicielem dwóch lokali znajdujących się pod zarządem ww. wspólnoty. W uchwalonym przez wspólnotę regulaminie znajdowały się takie postanowienia, które zabraniały m.in. prowadzenia na jej terenie działalności gospodarczej bez jej zgody, oraz takie, które obciążały właściciela lokalu odpowiedzialnością za ich użytkowników oraz nakładały na właściciela dość szeroki katalog obowiązków informacyjnych. W późniejszych pismach procesowych gmina wskazywała również na okoliczność, iż w kwestionowanym regulaminie znajdowały się postanowienia określone w art. 13 i 16 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali. Przypomnieć należy, iż przywołane przepisy przyznają wspólnocie m.in. prawo żądania od właściciela sprzedaży lokalu, jeśli zalega on długotrwale z opłatami albo w sposób rażący lub uporczywy wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu, albo też przez swoje niewłaściwe zachowane czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.

 

Miasto Poznań nie zgadzało się przede wszystkim z postanowieniami regulaminu, dotyczących odpowiedzialności za użytkowników lokali, jako że jest ono właścicielem kilku tysięcy lokali znajdujących się na terenie innych wspólnot i nie jest ono w stanie ponosić za nich jakiejkolwiek odpowiedzialności.

 

Sąd I instancji rozpatrzył negatywnie dla gminy pozew o uchylenie uchwały wprowadzającej w życie sporny regulamin, jednakże jej apelacja została przez sąd II instancji uwzględniona. Sprawa ostatecznie trafiła do Sądu Najwyższego, który rozpatrując skargę kasacyjną złożoną przez wspólnotę, przychylił się do argumentacji przedstawionej przez miasto Poznań. W uzasadnieniu wskazano, że wspólnota nie ma prawa ingerowania w sferę uprawnień właścicielskich, które regulowane są postanowieniami Kodeksu cywilnego. W uzasadnieniu przypomniano jednocześnie, iż wskazana powyżej ustawa o własności lokali jest ustawą szczególną w stosunku do KC, dlatego też postanowienia regulaminów wspólnot nie mogą tej kwestii odmiennie regulować.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Regulamin porządkowy wspólnoty mieszkaniowej zgodny z KC
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny