Realizacja dotowanego projektu termoizolacyjnego a VAT

A A A

Jeden z urzędów gminy dokonał dotowanej inwestycji w zakresie montażu odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach mieszkańców.


W ramach realizowanego projektu dokonano zakupu i instalacji solarnych systemów grzewczych, systemów fotowoltaicznych, pomp ciepła ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na biomasę (dalej: urządzenia lub instalacje). Powyższe instalacje zostały zamontowane na terenie nieruchomości będących własnością osób fizycznych oraz na budynkach użyteczności publicznej. Mieszkańcy mogli wybrać dwa spośród czterech rodzajów urządzeń (solarne systemy grzewcze, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła ciepłej wody użytkowej, kotły na biomasę) do zainstalowania na swoich nieruchomościach. Gmina zawarła z mieszkańcami (beneficjentami inwestycji) umowy cywilnoprawne mające na celu ustalenie zobowiązań organizacyjnych i finansowych dotyczących projektu. Na podstawie indywidualnych umów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych zawartych z gminą, poszczególni mieszkańcy zobowiązali się do wniesienia wkładu własnego do przedmiotowej inwestycji, w wysokości 15% wartości kosztów kwalifikowalnych indywidualnego zestawu fotowoltaicznego wraz z kosztami ogólnymi projektu powiększonymi o podatek VAT dla całej instalacji. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych – gmina otrzymała dotację w ramach zawartej z województwem umowy o dofinansowanie w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020”. Pomoc została przyznana w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych operacji, poniesionych i opłaconych przez gminę, w określonej wysokości. Zgodnie z umową, gmina pokryła pozostałą część kosztów kwalifikowanych oraz koszty niekwalifikowane (podatek VAT stanowił koszt niekwalifikowany projektu). Gmina nie uzyskała dofinansowania tych kosztów. Biorąc pod uwagę powyższe, poziom wynagrodzenia uiszczanego przez mieszkańca na rzecz gminy z tytułu usługi realizowanej na jego rzecz nie był uzależniony od ostatecznej wysokości otrzymanej dotacji.

W związku z całą inwestycją urzędnicy skierowali do fiskusa następujące pytania – czy podstawą opodatkowania dla świadczonych przez gminę usług wykonania instalacji będzie kwota wynagrodzenia pobierana od uczestników projektu (bez kwoty dotacji przypadającej na danego mieszkańca, którą gmina otrzyma na realizację projektu), pomniejszona o kwotę VAT należnego, oraz czy gminie przysługuje prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego od wydatków na realizację projektu?

Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji – zgodnie z oczekiwaniem urzędników – na drugie pytanie odpowiedział twierdząco, jednak w stosunku do pierwszego miał zdanie odmienne od gminy. W jego opinii przedmiotowa dotacja wpływa bezpośrednio na wartość świadczonej usługi polegającej na dostawie oraz montażu instalacji i zwiększa podstawę opodatkowania, o której mowa w art. 29a ust. 1 VATU, zatem otrzymana dotacja stanowi dopłatę do ceny świadczonych usług, a nie zwrot poniesionych kosztów zakupu towarów i usług związanych z wykonaniem instalacji. Organ uznał, iż kwota obowiązkowej wpłaty ostatecznego odbiorcy świadczenia, tj. mieszkańca, z tytułu świadczenia ww. usługi jest niższa od tej, jaką gmina musiałby żądać od mieszkańca, gdyby przedmiotowego dofinansowania nie było. Zatem, należy stwierdzić, iż realizacja projektu a tym samym świadczenie usługi na rzecz mieszkańca jest uzależniona od otrzymanego dofinansowania.

Urzędnicy zaskarżyli stanowisko fiskusa i sprawa trafiła na wokandę Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Ten w wyroku z 16.3.2022 r. (I SA/Gd 1505/21) uznał skargę za zasadną. Sąd stwierdził, że gmina uzyskała dotację o charakterze zakupowym, która wywierała bezpośredni wpływ jedynie w relacji gmina – wykonawca, nie zaś w relacji gmina – mieszkańcy. Gmina nabywa urządzenia oraz montaż instalacji od podmiotów zewnętrznych i to te nabycia powiązane są z dotacjami. Zatem będący przedmiotem uzyskanego dofinansowania zakup i montaż kotłów, kolektorów oraz pomp przez gminę (na jej rzecz) jest transakcją całkowicie odrębną od usługi świadczonej przez gminę na rzecz mieszkańców.

W ocenie Sądu przedmiotowej dotacji nie daje się bezpośrednio powiązać z usługami świadczonymi przez gminę na rzecz mieszkańców i z tej przyczyny nie powinna ona być wliczana do podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 VATU. W zaistniałej sytuacji błędne jest stanowisko fiskusa, a prawidłowe – gminy, że podstawą opodatkowania w przypadku świadczenia przez gminę usługi na rzecz mieszkańców stanowią wyłącznie kwoty wynagrodzenia ustalone w umowach, pomniejszone o kwotę podatku należnego.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Realizacja dotowanego projektu termoizolacyjnego a VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny