Przedszkole jako usługi uzupełniające zabudowę mieszkaniową

A A A

Na sądową wokandę trafiła sprawa związana z pozwoleniem na zmianę użytkowania sposobu nieruchomości.


Do sporu doszło pomiędzy właścicielami dwóch sąsiednich posesji, z których jeden chciał otworzyć w budynku jednorodzinnym niewielkie przedszkole, a drugi obawiając się uciążliwości związanych z prowadzeniem tego rodzaju interesu za swoim płotem nie chciał zgodzić się na taką inwestycję. W związku z wydaniem przez prezydenta miasta decyzji ustalającej warunki zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pod nazwą: zmiana sposobu użytkowania całego budynku usługowo-mieszkalnego na przedszkole, sąsiad inwestora złożył odwołanie. Wnioskował o jej uchylenie i wydanie decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, ewentualnie jej uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji. Argumentując na korzyść powyższego zarzucał organowi szereg błędów i naruszeń obowiązującego prawa. W jego opinii magistrat nie dokonał należytej weryfikacji stanu faktycznego i błędnie uznał, że zachodzą przesłanki do zmiany przeznaczenia lokalu z dotychczasowej funkcji mieszkalnej na usługową (przedszkole). Co więcej, uważał, że niewłaściwie uznano, iż planowana funkcja zabudowy stanowi kontynuację funkcji zabudowy istniejącej w analizowanym obszarze. Wskazał także na naruszenie przepisów prawa materialnego poprzez naruszenie zasady dobrego sąsiedztwa (planowana inwestycja – przedszkole, nie stanowi kontynuacji istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), brak wyznaczenia w części graficznej analizy przedmiotowego obszaru, brak przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania w sposób pełny i wystarczający, wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy mimo braku miejsc parkingowych dla przyszłych klientów placówki.

Samorządowa Komisja Odwoławcza utrzymała jednak w mocy decyzję prezydenta miasta. Organ nie dopatrzył się w sprawie ani naruszeń przepisów postępowania, ani złamania przepisów prawa materialnego. I ta decyzja została zaskarżona przez zdeterminowanego sąsiada.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 6.10.2020 r. (II SA/Rz 596/20) oddalił skargę. Organ ten stwierdził, że brak obiektu o przeznaczeniu przedszkolnym w obszarze analizy nie uprawnia do automatycznego stwierdzenia braku kontynuacji funkcji. Prowadzenie przedszkola z całą pewnością nie ma charakteru uciążliwego i nie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przedszkole jako usługi uzupełniające zabudowę mieszkaniową
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny