Prolongata w płatności podatku od przychodów z budynków

A A A

W związku z uchwaloną w ostatnim dniu marca nowelizacją ustawy z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa o COVID-19) wprowadzono także regulacje dotyczące prawa podatkowego.


Wśród nich znalazły się przepisy dotyczące odroczenia terminu płatności tzw. podatku od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1387; dalej PDOFizU) oraz art. 24b ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 865; dalej PDOPrU). Chodzi o budynki położone na terenie RP, których wartość początkowa przekracza 10 tys. zł, stanowiące własność albo współwłasność podatnika, będące składnikiem majątku związanym z działalnością gospodarczą, oddane w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze (tzw. nieruchomości komercyjne).

Podatek ten można odliczyć od podatku dochodowego podczas składania zeznania rocznego. Co więcej, w przypadku gdy przychód z przedmiotowych budynków jest w danym miesiącu niższy niż zaliczka, podatnik może nie dokonywać wpłaty w tym miesiącu. W myśl obowiązujących przepisów, daninę od nieruchomości komercyjnych trzeba uiścić do 20. dnia każdego miesiąca następującego po tym, za który jest ona naliczana. Dzięki nowelizacji ustawy o COVID-19, należność za marzec, kwiecień i maj, podatnicy będą mogli uiścić w dłuższym czasie, tj. do 20. lipca. W dodanym do PDOFizU art. 52p wskazane są kryteria, których spełnienie warunkuje możliwość skorzystania z prolongaty. Podatnik musi wykazać, że poniósł w danym miesiącu negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, a uzyskane przez niego w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego, a w przypadku podatnika, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w 2019 r. – w stosunku do uzyskanych w tym roku średnich przychodów. Jednocześnie wspomnianego porównania dochodu nie stosuje się do podatników, którzy: stosowali w 2019 r. formę opodatkowania, w przypadku której nie ustala się przychodów; rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej w ostatnim kwartale 2019 r. i nie uzyskali w tym okresie przychodów, albo rozpoczęli działalność w 2020 r. Przez średnie przychody ustawodawca rozumie kwotę stanowiącą iloraz przychodów uzyskanych w roku, w którym podatnik rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej i liczby miesięcy, w których była prowadzona ta działalność. Przy rozpatrywaniu możliwości skorzystania z przesunięcia płatności każdy miesiąc prolongaty będzie brany pod uwagę osobno, co może skutkować sytuacją, w której jeden podatnik skorzysta z jednomiesięcznego przedłużenia terminu wniesienia daniny, a inny z trzymiesięcznego.

Specjaliści zwracają uwagę na fakt, że w przepisach znalazło się odwołanie do przychodów w rozumieniu przepisów PDOFizU albo PDOPrU, dzięki czemu regulacje dotyczą spadku przychodów z działalności operacyjnej płatnika.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prolongata w płatności podatku od przychodów z budynków
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny