Projekt zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów

A A A

W dniu 9.7.2002 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. Zdaniem Ministerstwa Infrastruktury, które projekt przygotowało, ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.733), nadmiernie ingeruje w swobodę zawierania umów, w szczególności w zakresie czasu, na jaki może być zawarta umowa o odpłatne używanie lokalu. Wszelkie umowy o odpłatne używanie lokalu, z wyjątkiem lokalu socjalnego, zawarte na czas krótszy, niż 3 lata uważa się za umowy zawarte na czas nieokreślony. Stan ten był jedną z przyczyn prowadzących do zahamowania transakcji na rynku wynajmu lokali, bowiem właściciele lokali albo wstrzymywali się od ich wynajęcia, albo wynajmowali je bez zawierania pisemnych umów. Projektowana nowelizacja jako zasadę przyjmuje, że umowa o odpłatne używanie lokalu może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Jedynie lokale wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego gmin i innych jednostek samorządu terytorialnego albo stanowiące własność Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych oraz towarzystw budownictwa społecznego (z wyłączeniem lokalu socjalnego lub lokalu związanego ze stosunkiem pracy) oddawane byłyby do używania na czas nieokreślony, zważywszy, że do zadań własnych gminy należy zaspokojenie potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego.

 

Innym kontrowersyjnym przepisem obecnie obowiązującej ustawy jest art. 12, zgodnie z którym wypowiedzenie stosunku prawnego z powodu zwłoki w zapłacie czynszu lub innych opłat za używanie lokalu jest możliwe dopiero, gdy właściciel zaproponuje niezamożnemu lokatorowi zawarcie ugody w sprawie zapłaty zaległych i bieżących należności. Przepis ten nasuwa wątpliwości, dotyczące wysokości dochodów lokatora, która zobowiązuje właściciela do zaproponowania ugody. Krytykowano również zasadę, że to właściciel, a nie lokator jest zobowiązany do zaproponowania ugody. Zgodnie z projektowaną nowelizacją inicjatywa zawarcia ugody w spłacie zaległości przechodzi na lokatora, a poziom dochodów, od którego zależy zawarcie ugody proponuje się ustalić na 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (kryteria, jak przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt zmian do ustawy o ochronie praw lokatorów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny