Projekt planu po poprawkach też trzeba uzgodnić

A A A

Wojewoda opolski uchylił uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, bowiem nie został on w ostatecznym kształcie ponownie skonsultowany z konserwatorem zabytków.

 

Sprawa dotyczyła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opola. Rada miejska skonsultowała kształt planu miejscowego z konserwatorem zabytków, a następnie poddała dokument publicznemu wyłożeniu. Po konsultacjach społecznych zdecydowano się wprowadzić część zgłoszonych uwag, a następnie, bez ponownego skonsultowania projektu z konserwatorem zabytków, uchwalono nowy plan . Urzędnicy uznali, że ponieważ zmiany miały charakter porządkowy i nie dotyczyły parametrów nieruchomości (wysokości dopuszczalnej zabudowy, jej powierzchni) ich ponowna konsultacja nie była konieczna. Odmiennego zdania był jednak wojewoda opolski, który 6.5.2013 r. wydał rozstrzygnięcie nadzorcze (IN.VI.743.28.2013.KHZ), w którym uchylił plan miejscowy.

 

Okazało się, że po konsultacjach społecznych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniesiono 15 uwag w tym 3 w całości a 12 częściowo. Wśród nich znalazły się zapisy dotyczące np. przesunięcia nieprzekraczalnej linii zabudowy w nawiązaniu do istniejących budynków (stacji transformatorowej i byłego szaletu miejskiego), wprowadzenia ograniczenia wysokości zabudowy na części terenu objętego planem, czy zweryfikowania wskaźnika wykorzystania terenu oraz parametrów zabudowy (przesunięto linię zabudowy, ograniczono wysokość zabudowy). Ponadto zakres obiektów podlegających ochronie powiększono o teren zieleni i fragment drogi.

 

Zdaniem wojewody zmiany te spowodowały, że władze miasta po ich uwzględnieniu w planie miejscowym powinny były przedłożyć jego projekt do ponownego rozpatrzenia przez konserwatora zabytków. Do takiego postępowania są bowiem zobligowane przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w szczególności art. 17 pkt 13).

 

Źródło: rp.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt planu po poprawkach też trzeba uzgodnić
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny