Projekt liberalizacji rozporządzenia

A A A

W Ministerstwie Budownictwa trwają prace nad zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Projekt zakłada liberalizację wymagań dotyczących odległości budynków od granic sąsiednich działek. Obecnie wymagania te są następujące:

 

-jeżeli budynki zwrócone są do siebie ślepymi ścianami (bez otworów okiennych i drzwiowych) - trzeba zachować minimum 6 metrów (po 3 metry z każdej strony granicy działki);

 

-gdy budynki zwrócone są ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi - trzeba zachować minimum 4 m do granicy;

 

-przy budynkach inwentarskich oraz gospodarczych posiadających okna - co najmniej 8 m od ściany istniejącego budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej.

 

Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki. Mianowicie, na mocy art. 9 ust. 1 Prawa budowlanego, w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od opisanych powyżej przepisów techniczno-budowlanych. Odstępstwo to nie może jednak powodować zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia oraz ograniczenia dostępności dla osób niepełnosprawnych, a także nie powinno powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych oraz stanu środowiska.

 

W świetle obecnie obowiązujących przepisów, aby uzyskać zgodę na budowę w bliższej odległości od działki sąsiada, należy przeprowadzić dosyć skomplikowaną procedurę. Samą zgodę na odstępstwo wydaje organ wydający pozwolenie na budowę (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu). Musi on jednak wcześniej otrzymać stosowane upoważnienie od ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane (tj. obecnie od Ministra Budownictwa).

 

Wniosek starosty do Ministra w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo powinien zawierać:

 

-charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie - również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;

 

-szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;

 

-propozycje rozwiązań zamiennych;

 

-pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;

 

-w zależności od potrzeb - pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.

 

Minister może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

 

Po uzyskaniu upoważnienia Ministra, starosta, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

 

Ministerstwo Budownictwa nowelizując omawiane rozporządzenie, zamierza zmienić wymagania dotyczące odległości budynków od granic sąsiednich działek. Wielu budujących po zmianach nie będzie więc musiało starać się o zgodę starosty. To zaś oznacza, że szybciej załatwią formalności budowlane. Zgodnie z projektem, budynek gospodarczy będzie można stawiać przy granicy, jeżeli nie będzie dłuższy niż 7 metrów i wyższy niż 3 metry. W stronę sąsiada musi być on zwrócony ślepą ścianą, czyli tą bez okien i drzwi. Natomiast inne budynki, takie jak np. dom jednorodzinny, będzie można postawić tuż przy sąsiedniej posesji, jeżeli działka budującego ma co najmniej 14 metrów szerokości. W obu wypadkach odległość od granicy sąsiada nie może być jednak mniejsza niż 1,5 metra.

 

W tej chwili budowa w odległości minimum 1,5 metra wymaga spełnienia znacznie większej liczby warunków. Musi to np. przewidywać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tam zaś, gdzie tych planów nie ma, konieczna jest decyzja ustalająca warunki zabudowy. Ministerstwo w nowelizacji chce też wrócić do niektórych starych zasad. W tej chwili sąsiad może dobudować do ściany budynku stojącego na sąsiedniej posesji budynek o dowolnej wielkości. Powrót do starych przepisów dawałby prawo tylko do wznoszenia budynków o takich samych gabarytach.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Projekt liberalizacji rozporządzenia
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny