Progi zwalniające a wykonywanie prawa własności

A A A

Wyrokiem z 4.3.2022 r. wydanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (III SA/Po 1703/21) zakończyła się sądowa batalia dotycząca sporu o tzw. śpiących policjantów, którzy zostali zainstalowani przy dwóch przejściach dla pieszych na terenie jednego z powiatów w ramach realizacji prac związanych z poprawą bezpieczeństwa lokalnego ruchu drogowego.


Kilka miesięcy po ich umiejscowieniu na nawierzchni jedna z mieszkanek zaskarżyła decyzję o „zatwierdzeniu stałej organizacji ruchu w zakresie montażu progów wyspowych zlokalizowanych przy przejściu dla pieszych” w pobliżu należącej do niej nieruchomości. Kobieta domagała się przywrócenia stanu sprzed inwestycji. Twierdziła, że akt organu zatwierdzający zmianę organizacji ruchu narusza jej prawa, w szczególności zakłóca prawo do spokojnego i bezpiecznego korzystania z domu stanowiącego jej własność, a ponadto narusza jej dobra osobiste, takie jak zdrowie i prawo do niezakłóconego odpoczynku oraz powoduje straty materialne (art. 23, art. 24 i art. 140 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Starosta był jednak odmiennego zdania. Organ zaznaczał, że progi zwalniające zamontowano na wniosek Komendy Powiatowej Policji (dalej KPP) ze względu na odnotowywane częste przekroczenia prędkości oraz otrzymywane zgłoszenia od mieszkańców o nagminnym przekraczaniu prędkości w terenie zabudowanym, co również zostało potwierdzone licznymi zgłoszeniami na krajowej mapie zagrożeń. Lokalizacja progu wyspowego została wskazana i uzgodniona przez KPP na przejściu dla pieszych, co dodatkowo poprawia bezpieczeństwo, w tym dzieci poruszających się do lokalnej szkoły, a także wiernych udających się do kościoła znajdującego się przy przejściu. Instalacja ma zatem wpływ na znaczące obniżenie prędkości pojazdów oraz poprawę bezpieczeństwa na tym odcinku drogi. Starosta podkreślił, że próby ograniczenia prędkości w postaci oznakowania pionowego i poziomego nie przyniosły zamierzonego efektu, wobec czego powstała konieczność zastosowania progów zwalniających. Zdaniem organu, skarżąca nie miała interesu prawnego do kwestionowania aktu o zatwierdzeniu projektu stałej organizacji ruchu na drodze powiatowej, a ponadto nie było dowodów, aby zatwierdzona zmiana organizacji ruchu wpłynęła na obowiązki lub uprawnienia o charakterze administracyjnym, jakie skarżąca posiadała przed jego wydaniem.

Najpierw WSA w Poznaniu (III SA/Po 895/21) stanął po stronie starosty, jednak kiedy sprawa trafiła na wokandę Naczelnego Sądu Administracyjnego, ten postanowieniem z 28.10.2021 r. uchylił zaskarżone postanowienie WSA. Uzasadniając swoje stanowisko NSA stwierdził, że wprowadzenie nowej organizacji ruchu może wywierać wpływ na prawa właścicielskie skarżącej, np. w zakresie wykorzystywania przez nią nieruchomości w sposób niezakłócony. Tym samym można mówić o naruszeniu interesu prawnego skarżącej w rozumieniu art. 87 ust. 1 ustawy z 5.6.1998 r. o samorządzie powiatowym ((Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ze zm.; dalej: SamPowU). Podsumowując organ stwierdził, że uchylenie zaskarżonego postanowienia ma tylko ten skutek, iż przesądza o spełnieniu w rozpoznawanej sprawie przesłanki przewidzianej w art. 87 ust. 1 SamPowU. Skarga kobiety do sądu administracyjnego powinna zatem zostać rozpoznana merytorycznie. Otwartym jednak pozostało, czy wprowadzone zmiany w organizacji ruchu były zasadne w świetle prawa.

WSA w Poznaniu ponownie rozpatrując sprawę stwierdził, że zaskarżony akt zatwierdzenia zmiany organizacji ruchu był w istotnym stopniu wadliwy, bowiem nie zawierał wszystkich obligatoryjnych elementów wyszczególnionych w przepisach prawa. Co więcej, z treści projektu, którego dotyczyła zaskarżona decyzja, nie wynikało, czy zastosowanie innych niż „śpiący policjanci” metod ograniczania prędkości pojazdów było w ogóle brane pod uwagę.

WSA ze względów formalnych nie dopatrzył się jednak podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącej dotyczącego nakazania usunięcia progów zwalniających.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Progi zwalniające a wykonywanie prawa własności
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny