Prawo wymaga wskazania konkretnych parametrów nowej zabudowy

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 7.5.2012 r. przesądził, iż decyzja o warunkach zabudowy powinna precyzyjnie określać wymogi, jakim ma odpowiadać planowana inwestycja (II SA/Kr 450/12).

 

W omawianej sprawie Prezydent Miasta K. wydał decyzję o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego w zabudowie wielorodzinnej z garażem podziemnym, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną. Wskutek wniesionego odwołania, Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło w całości decyzję Prezydenta Miasta K., a sprawę przekazało do ponownego rozpatrzenia przez organ l instancji. Prezydent wydał nową decyzję, ale również i ta została zakwestionowana. Zarzuty dotyczyły naruszenia szeregu przepisów z zakresu prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego m.in. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tym razem SKO utrzymało w mocy nową decyzję o warunkach zabudowy. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Zdaniem właścicieli sąsiednich nieruchomości planowana inwestycja naruszać będzie ład przestrzenny, gdyż gabaryty i forma architektoniczna planowanych obiektów budowlanych oraz intensywność wykorzystania terenu nie nawiązują do istniejącej w tym miejscu zabudowy. Ponadto w decyzji użyto nieprecyzyjnych określeń dotyczących parametrów dla nowej zabudowy: szerokości frontowej i geometrii dachu. Wprawdzie WSA nie podzielił wszystkich zarzutów skarżących, jednakże uchylił decyzję Prezydenta i utrzymującą ją w mocy decyzję SKO. Sąd podzielił stanowisko, że zakwestionowana decyzja jest niezgodna z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26.8.2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Rozporządzenie wymaga bowiem wskazania konkretnych parametrów nowej zabudowy w decyzji o warunkach zabudowy, a brak choćby jednego z nich musi dyskwalifikować taką decyzję. W ocenie Sądu przedmiotowa decyzja nie określa precyzyjnie wymogów, jakimi musi odpowiadać planowana inwestycja. Dotyczy to w szczególności szerokości elewacji, kąta nachylenia dachu, układu połaci dachowych i kierunku głównej kalenicy w stosunku do frontu działki. Określenie takie jak „niewielki kąt nachylenia” jest na tyle nieprecyzyjny, że nie może zostać ocenione jako dokonane zgodnie z wymaganiami określonymi przez rozporządzenie. To samo dotyczy sposobu określenia szerokości elewacji frontowej – „ograniczeniem maksymalnej szerokości elewacji będą przepisy regulujące odległość nowej zabudowy od granic z innymi nieruchomościami oraz regulujące odległość nowej zabudowy od zabudowy i infrastruktury technicznej istniejącej i projektowanej”. Ustalenie wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu (do 10 m) i attyki (do 11 m) jest również nieprawidłowe. Można ustalić te parametry w pewnych widełkach „od do”, ale ustalenie wysokości tylko „do” nie zapewnia ustalenia tego parametru w sposób precyzyjny i gwarantujący ład przestrzenny. Skoro § 7 rozporządzenia mówi o „wysokości”, a nie o „maksymalnej wysokości” to oznacza, że musi być ona najdokładniej jak to możliwe ustalona, tak aby lektura decyzji i jej załączników dawała kompletną informację o planowanej inwestycji.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo wymaga wskazania konkretnych parametrów nowej zabudowy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny