Prawo własności decyduje o kolejności bycia członkiem wspólnoty mieszkaniowej

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w dniu 2.9.2010 r., iż właściciel lokalu sąsiadującego z lokalem objętym postępowaniem o ustalenie warunków zabudowy ma interes prawny w tym, aby uczestniczyć w nim w charakterze strony (IV SA/Wa 1125/10).

 

Prezydenta Miasta ustalił warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu korzystania z mieszkania na gabinet dentystyczny, które mieści się parterze bloku. Mieszkańcy lokalu sąsiadującego ze wskazanym mieszkaniem złożyli odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło ww. decyzję ustalająca warunki zabudowy. Jako podstawę swego rozstrzygnięcia SKO wskazało koniczność ustalenia kręgu stron postępowania. W ocenie organu winna nim być wspólnota mieszkaniowa.

 

Sprawa ostatecznie trafiła do WSA w Warszawie. Sąd orzekł, iż właściciel mieszkania sąsiadującego lokalem, dla którego miała zostać wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy ma interes prawny w tym, aby uczestniczyć w postępowaniu o wydanie ww. decyzji. W uzasadnieniu wskazano, iż jest ona właścicielką lokalu, członkiem wspólnoty mieszkaniowej, a lokal jej sąsiaduje z lokalem objęty ww. postępowaniem. Osobie będącej członkiem wspólnoty, posiadającej tytuł własności do lokalu przysługuje w oparciu o art. 28 KPA interes prawny, chroniony właściwym przepisem prawa materialnego. Przywołany przepis stanowi bowiem, iż „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.

 

W ocenie Sądu Samorządowe Kolegium Odwoławcze winno przeprowadzić postępowanie dowodowe mające na celu ustalenie, czy osobie odwołującej się przysługuje prawo własności do zajmowanego lokalu, które decyduje o tym czy może ona uczestniczyć w przedmiotowym postępowaniu w charakterze strony. Sąd zauważy jednocześnie, iż z przedłożonego w trakcie postępowania odpisu z księgi wieczystej nie wynika, aby zajmowany przez skarżącą ww. decyzję lokal został wyłączony z tej księgi. Wyjaśnić należy, iż wyodrębnienie lokalu z księgi wieczystej powoduje, iż można go uznać za odrębny przedmiot własności. Zatem skoro nie został on wyodrębniony i objęty jest on dotychczasową księgą wieczystą, to stwierdzić należy, iż w dalszym ciągu pozostaje on własnością gminy. Z kolei w zgromadzonych aktach sprawy znajdują się protokoły, gdzie skarżący traktowany jest jako członek wspólnoty, co wskazuje, iż traktowany jest również jako właściciel nieruchomości. Nadmienić należy, iż tylko właściciel lokalu może być członkiem spółdzielni. W ocenie Sądu to właśnie prawo własności decyduje w pierwszej kolejności o tym, czy dana strona może być członkiem wspólnoty mieszkaniowej i żadne inne kryterium nie powinno być brane pod uwagę.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Prawo własności decyduje o kolejności bycia członkiem wspólnoty mieszkaniowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny