Pozwolenie na budowę dla zatoki postojowej

A A A

Na wokandę WSA w Białymstoku wpłynęła sprawa w związku ze sporem, czy przebudowa drogi wewnętrznej, polegająca na stworzeniu zatoki postojowej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Z zamiarem przeprowadzenia powyższej inwestycji do starostwa powiatowego zgłosił się burmistrz. W niezbędnej dokumentacji zawarł m.in. oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz projekt, w myśl którego inwestycja miała polegać na zdjęciu obecnej nawierzchni oraz krawężników z powierzchni zatoki, a następnie poszerzenie jej tak, aby po zakończeniu inwestycji na tym samym terenie możliwe było parkowanie samochodów na skos w stosunku do osi jezdni.

Zdaniem starosty przeprowadzenie opisanych wyżej działań skutkowałoby znacznym zwiększeniem liczby miejsc parkingowych (z 23 do 46), a co za tym idzie, stanowiłoby raczej rozbudowę istniejącej zatoki. Jako takie, działanie to wymagałoby uzyskania pozwolenia na budowę, bowiem wykraczałoby poza katalog inwestycji, w stosunku do których istnieje możliwość dokonania zgłoszenia. Dodatkowo starosta zauważył, że zamierzenie budowlane miałoby zostać zrealizowane w obszarze objętym wpisem do rejestru zabytków, co dodatkowo zobowiązuje do uzyskania stosownych zezwoleń od konserwatora zabytków.

Zdaniem burmistrza interpretacja starosty była błędna. Planowana inwestycja miała bowiem odbyć się w obrębie aktualnej powierzchni pasa drogowego. Poszerzeniu planowano poddać już istniejąca zatoka postojowa. Według burmistrza, sporne zamierzenie budowlane nie wymagało wydania pozwolenia przez konserwatora, ale nawet gdyby było inaczej, starosta powinien wezwać do uzupełnienia dokumentacji o to pozwolenie, a nie zgłaszać sprzeciw.

W związku z powyższymi argumentami organ złożył odwołanie od powyższej decyzji się do wojewody. Ten zażądał przedłożenia opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz wskazania kategorii problematycznej drogi. W odpowiedzi burmistrz przedłożył zezwolenie konserwatora oraz wypis z rejestru gruntów wraz z oświadczeniem, z których jednoznacznie wynikało, że przedmiotowa droga ma charakter drogi wewnętrznej. W konsekwencji powyższego wojewoda stanął po stronie starosty. Argumentował przy tym, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a nie taka, która nie podlega powyższej kategoryzacji. Przychylił się również do opinii, że planowana inwestycja dotyczyła przebudowy zatoki postojowej, a nie drogi, zatem wymagała wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę.

Burmistrz skierował sprawę do sądu. Skarżąc wcześniejsze decyzje wskazał, że starostwo powiatowe nie podjęło działań mających na celu ustalenie, czy zatoka postojowa jest częścią liniowego obiektu budowlanego, jakim jest droga wewnętrzna, czy też stanowi samodzielny obiekt budowlany. Dodatkowo argumentował, że według rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, zatoki postojowe są elementem drogi, a nie odrębnym obiektem budowlanym, a roboty zamierzone przez inwestora wymagają dokonania zgłoszenia, a nie uzyskania pozwolenia na budowę.

28.10.2014 r. WSA w Białymstoku przychylił się do opinii burmistrza (II SA/Bk 708/14). Sąd zgodził się z nim, że jeśli wydzielenie zatok postojowych, o ile mieści się w zakresie robót obejmujących przebudowę drogi, tzn. niepowodujących zmiany granic pasa drogowego, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, lecz jedynie zgłoszenia właściwemu organowi. Na taką interpretację pozwala Prawo budowlane. Zgodnie z jego regulacjami za przebudowę drogi należy uznać wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych drogi, ale tylko w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego. Takie właśnie działania planował przeprowadzić burmistrz. Na podobną interpretację wskazują zapisy ustawy o drogach publicznych. WSA w uzasadnieniu wskazał również na inne wyroku sądów administracyjnych (II SA/Rz 237/12, II SA/Gd 587/12, II SA/Bk 708/14), z których należy wnioskować, że przebudowa dróg, bez różnicowania na drogi publiczne i inne (wewnętrzne) wymaga zgłoszenia budowlanego, nie zaś pozwolenia na budowę. Przytaczany wyrok jest nieprawomocny, a stronie przysługuje prawo do złożenia skargi do NSA.

Źródło: rp.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Pozwolenie na budowę dla zatoki postojowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny