Potrącenie z ceny niezgodne z prawem

A A A

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał w swoim wyroku (sygn. akt XVII Ama 15/08), iż potrącanie przez dewelopera 1/10 ceny mieszkania, z powodu zwłoki w zapłacie ceny za mieszkanie przez konsumentów, jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Wyrok jest następstwem odwołania wniesionego przez spółkę CD z Sosnowca na decyzję wydaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Otóż wskazana spółka umieszczała w swych umowach zapis, iż w przypadku nie uiszczenia przez konsumenta całości ceny za mieszkanie, do czasu ukończenia prac budowlanych i nie uiszczenia wskazanych kwoty w dodatkowy, wyznaczonym przez spółkę siedmiodniowym terminie, uprawniona będzie do odstąpienia od umowy. Spółka jednocześnie zastrzegała w umowach, iż w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji, przysługiwać jej będzie kara umowna w wysokości jednej dziesiątej ceny mieszkania.

 

Otóż w trakcie prowadzonego postępowania przed Prezesem UOKiK przedstawiciele spółki tłumaczyli, iż konieczność uiszczania przez konsumentów kar umownych następuje jedynie w sytuacji, gdy opóźnienie w zapłacie ceny spowodowane jest opóźnieniem konsumenta, za które ponosi on odpowiedzialność. Wskazywano, iż do zawinionego opóźnienia dochodzi zawsze wtedy, gdy konsument z jakiejkolwiek przyczyny nie jest w stanie terminowo regulować swych zobowiązań pieniężnych. Tym samym spółka argumentowała, iż kwestionowany zapis jest jedynie powieleniem postanowień art. 491 § 1 KC. Przypomnijmy, iż przepis ten stanowi, że jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, będzie uprawniona do odstąpienia od umowy. Może również bez wyznaczania dodatkowego terminu bądź też po jego bezskutecznym upływie żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Powyższa argumentacja nie została podzielona przez Prezesa UOKiK, jak i przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wskazał w uzasadnieniu, że dłużnik ponosi odpowiedzialność za swoją zdolność płatniczą, jednakże nie zawsze opóźnienie w płatnościach, spowodowane jest złą sytuacją finansową. Sąd wskazał, iż możliwe jest zaistnienie opóźnienia z przyczyn obiektywnych, takich jak np. nagła choroba klienta. Dlatego też deweloper winien wziąć pod uwagę postanowienia art. 471 KC. Przepis ten z kolei stanowi, iż dłużnik zobowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że jest ono następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

 

Sąd w uzasadnieniu wskazał także, iż niezależnie od powyższego, deweloper naruszył obowiązujące przepisy. Umieszczenie w umowach zawieranych z konsumentami zapisu dotyczącego potrącania 1/10 ceny, narusza postanowienia art. 3853 pkt 17 KC, gdyż kara w takiej wysokości jest rażąco wygórowana. Przypomnijmy, iż wskazany przepis zakazuje umieszczania w umowach postanowień, które nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Potrącenie z ceny niezgodne z prawem
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny