Posprzątać musi zarząd drogi

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 8.2.2011 r. orzekł, iż wyposażenie przystanków autobusowych usytuowanych w obrębie drogi powiatowej w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych obciąża zarząd drogi (II SA/Lu 777/10).

 

Wójt gminy Bełżyce nakazał Zarządowi Dróg Powiatowych w Lublinie wyposażyć przystanki autobusowe zlokalizowane na drogach powiatowych na terenie gminy w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz zobowiązał do opróżniania i utrzymywania w czystości tych urządzeń.

 

Nie zgadzając się ze stanowiskiem wójta i następnie z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Zarząd Dróg Powiatowych złożył skargę do WSA. Skarżący zarzucił decyzji naruszenie art. 5 ust. 1, 3, 4 ustawy z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622; ze zm.) przez przyjęcie, że obowiązek ustawiania pojemników na śmieci w obrębie miejsc przystankowych i utrzymywanie w czystości przystanków należy do zarządcy drogi. Skarżący wywiódł, iż uprzątnięcie zanieczyszczeń z przystanków komunikacyjnych należy to przedsiębiorców użytkujących je, a także, że do wyposażenia terenów w obrębie przystanku w urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów zobowiązana jest gmina i przedsiębiorstwa komunikacyjne.

 

WSA uznał skargę za niezasadną. W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Sąd zwrócił uwagę, że w ustawie ilekroć jest mowa o właścicielach nieruchomości – rozumieć należy także m.in. jednostki organizacyjne posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu (art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy), co oznacza, że w stosunku do nieruchomości obejmujących drogi publiczne za właścicieli nieruchomości w rozumieniu ustawy należy uważać także jednostki organizacyjne, w których zarządzie znajdują się te drogi. Stosownie do art. 5 ust. 4 ustawy obowiązek utrzymania czystości i porządku na drogach publicznych należą do zarządu drogi, oprócz tego do obowiązku zarządu drogi należą czynności wymienione w art. 5 ust. 4 pkt 1, a mianowicie zbieranie i pozbywanie się odpadów zgromadzonych w urządzeniach do tego przeznaczonych i utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, że obowiązek wyposażenia przystanków w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych obciąża przedsiębiorców użytkujących tereny służące komunikacji publicznej. Ustawodawca obciąża tych przedsiębiorców jedynie obowiązkiem uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń m.in. z przystanków komunikacyjnych – a zatem obowiązek ten nie dotyczy odpadów komunalnych.

 

Wójt gminy i SKO zasadnie zatem uznali, że wyposażenie przystanków usytuowanych w obrębie drogi powiatowej w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych obciąża skarżący zarząd drogi.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Posprzątać musi zarząd drogi
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny