Poselska interpelacja w sprawie najmu krótkoterminowego

A A A

Poseł PO Jerzy Borowczak złożył w sejmie interpelację dotyczącą statusu prawnego nieruchomości mieszkaniowych przeznaczonych pod najem krótkoterminowy. Zdaniem parlamentarzysty zachodzi pilna potrzeba uregulowania tego problemu, na co od lat zwracają uwagę przedstawiciele podmiotów związanych z zarządzaniem nieruchomościami.

 

Poseł zaznacza, że „brak jednoznacznych unormowań ograniczających ten proceder w coraz większym stopniu uderza w mieszkańców budynków wielorodzinnych wielu polskich miast, szczególnie tych atrakcyjnych turystycznie. Pomimo licznych, kierowanych wcześniej do władz apeli zarówno samorządy, jak i właściciele oraz zarządcy budynków nie mają narzędzi prawnych, które pozwoliłyby w adekwatny sposób zareagować na to zjawisko.

Obecnie obowiązujące przepisy nie stanowią żadnych ram dla najmu krótkoterminowego, pozostawiając inwestorom wynajmującym swe mieszkania całkowitą swobodę w tym zakresie. Zarządcy lub ogół właścicieli nieruchomości, nie mogąc kształtować i regulować możliwości użytkowania lokali mieszkalnych na wynajem krótkoterminowy, pozbawieni są tym samym wpływu na wspólną nieruchomość. Ustanowienie przepisów, które pomogą kontrolować działalność tego typu w apartamentach zarówno w zakresie legalności działania, odprowadzania podatków oraz respektowania ciszy nocnej i porządku w obiektach, w których znajdują się takie apartamenty, staje się koniecznością. Obowiązujące prawo nie zawiera skutecznych rozwiązań, które zapewniłyby ochronę mieszkańcom budynków wielorodzinnych, które zamieniane są w hotele lub aparthotele”.

W piśmie skierowanym do Ministra Inwestycji i Rozwoju poseł Borowczyk zapytał, z jakich powodów do dnia dzisiejszego ministerstwo nie podjęło prac legislacyjnych w celu zmiany przepisów Prawa budowlanego, ustawy o własności lokali, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i powiązanych z nimi w celu odrębnego traktowania lokali tzw. inwestycyjnych przeznaczonych do najmu krótkoterminowego? Czy Ministerstwo przygotowuje zarządzenie kompleksowych kontroli przez służby nadzoru budowlanego i inne do tego powołane, czy lokale mieszkalne wykorzystywane do najmu krótkoterminowego spełniają wymogi prawa dla obiektów zbiorowego zamieszkania w celu zapobiegania tragicznym wypadkom, jak to zrobiono w przypadku lokali wykorzystywanych jako tzw. escape roomy?

W odpowiedzi wiceminister Artur Soboń stwierdził, że poruszane przez posła kwestie nie należą do kompetencji MIiR, a do Ministra Sportu i Turystyki, ponieważ sprawa dotyczy przepisów z zakresu usług hotelarskich. Pomimo powyższego stwierdzenia przedstawiciel resortu inwestycji zauważył, że z punktu widzenia ustawy – Prawo budowlane krótkoterminowy wynajem mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub jego części może nosić cechy zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, przez którą rozumie się w szczególności podjęcie lub zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń. Taka zmiana – przed jej dokonaniem – wymaga zgłoszenia właściwemu miejscowo organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację: „Podstawowym warunkiem niezbędnym do pozytywnego rozpatrzenia (…) ww. zgłoszenia jest zgodność zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego (…) z ustaleniami obowiązującego miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego (mpzp), stwierdzona zaświadczeniem wydanym przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, załączonym do wspomnianego powyżej zgłoszenia (...).

W przypadku, gdy zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części: (1) narusza ustalenia obowiązującego mpzp i innych aktów prawa miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku braku obowiązującego mpzp), (2) może spowodować: niedopuszczalne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych lub wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich – organ administracji architektoniczno-budowlanej wnosi sprzeciw. Organem właściwym do ustalenia, czy w konkretnym przypadku doszło do samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego jest właściwy organ nadzoru budowlanego (co do zasady – PINB lub WINB (...))”.

Wiceminister zaznaczył ponadto, że w przypadku gdy inwestor (właściciel budynku) m.in. nie wykona w terminie ww. obowiązków, organ nadzoru budowlanego nakaże przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dodatkowo w myśl obowiązujących przepisów za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganego zgłoszenia grozi kara grzywny. W konsekwencji powyższego, w opinii wiceministra nie ma potrzeby dokonywania zmiany przepisów ustawy – Prawo budowlane w przedmiotowym zakresie, MIiR nie planuje przeprowadzenia kontroli związanej z najmem krótkoterminowym, a wszelkie zauważone nieprawidłowości, co do ww. zmiany użytkowania budynków należy zgłaszać do organów nadzoru budowlanego. 

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Poselska interpelacja w sprawie najmu krótkoterminowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny