Plany zmian w przepisach o ochronie zabytków

A A A

Nowelizację przepisów dotyczących ochrony zabytków szykuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zmianie mają ulec przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.


Autorzy projektu nowych przepisów proponują, by właściciel nieruchomości był informowany o dokonaniu jej wpisu do ewidencji zabytków. Takiej informacji powinien udzielić wójt, burmistrz albo prezydent miasta – w przypadku nieruchomości bądź gruntów objętych własnością, natomiast w przypadku posiadaczy, taką wiadomość powinien przekazać konserwator zabytków. Na przekazanie informacji przez dane organy przewiduje się nie mniej czasu niż 14 dni przed dokonaniem wpisu. W takim samym minimalnie terminie mają być informowani właściciele lub posiadacze nieruchomości składających się na historyczny układ urbanistyczny albo ruralistyczny bądź też stanowiących zabytki archeologiczne. W tym przypadku wiadomość o wpisie do rejestru zabytków ma być publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej.

Rozszerzeniu ma ulec dokumentacja dotycząca zabytków. Chodzi konkretnie o karty ewidencyjne w rejestrach – mają być sporządzone nowe, opisujące stan danego obiektu lub układu zarówno w aspekcie uwarunkowań faktycznych, jak i prawnych oraz uzasadnienie powodu, dla którego został on objęty ochroną konserwatorską. Co więcej, stare karty mają także zostać zachowane.

W tym samym czasie, kiedy trwają prace legislacyjne związane ze zmianą przepisów, Rzecznik Praw Obywatelskich walczy o prawa prywatnych właścicieli zabytków. Chodzi o to, że przy uznawaniu ich nieruchomości za zabytki, jednocześnie ogranicza się im prawo do korzystania z tejże własności w imię wyższego interesu społecznego. Obowiązujące przepisy nie uwzględniają bowiem możliwości wniesienia sprzeciwu do dokonania wpisu do rejestru zabytków. Zdaniem RPO powyższa sytuacja stoi w sprzeczności z konstytucyjną ochroną prawa własności. O tym, że sytuacja prywatnych właścicieli nieruchomości wpisanych do ewidencji zabytków nie jest prosta, świadczy także niejednoznaczne orzecznictwo. Na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego czeka także pytanie skierowane przez NSA – czy art. 22 ust. 5 pkt 3 ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości poprzez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w gminnej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. oraz z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 20.3.1952 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.).


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Plany zmian w przepisach o ochronie zabytków
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny