Plany zmian w Prawie budowlanym

A A A

Rząd pracuje nad uproszczeniem procedury pozwalającej inwestorowi rozpocząć budowę domu, regulowanej przez ustawę – Prawo budowlane (PrBudU). Najważniejsza z proponowanych zmian dotyczy budynków jednorodzinnych. Jeśli obszar oddziaływania takiego domu nie będzie wykraczał poza granicę działki, do rozpoczęcia budowy wystarczy zgłoszenie z załączeniem projektu budowlanego. Nad oceną sytuacji w tym zakresie będzie czuwał projektant. Ma on być zobowiązany przez ustawodawcę do uwzględnienia w projekcie budowlanym stosownych zapisów dotyczących wyznaczenia strefy oddziaływania inwestycji. Zmiana ta jest oceniana przez ekspertów pozytywnie. Zauważają oni, że w większości przypadków oddziaływanie budowy domu jednorodzinnego na środowisko ogranicza się do terenu działki, na której realizowana jest inwestycja.

Planowane zmiany dotyczą również obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń podmiotów zapewniających dostęp do mediów oraz do drogi dojazdowej. Rząd planuje zniesienie tych konieczności i proponuje, aby weryfikacja inwestycji w powyższym zakresie odbywała się na etapie oddawania inwestycji do użytkowania. Specjaliści krytycznie podchodzą do tych pomysłów. Ich zdaniem propozycje zmian nie rozwiązują problemu mediów, a tylko przesuwają ich zaistnienie w czasie, przez co zwiększają ryzyko inwestora.

Wśród rządowych propozycji znalazły się również te dotyczące skrócenia listy obiektów, które po wybudowaniu wymagają pozwolenia na użytkowanie. Autorzy projektu nowelizacji PrBudU planują również wprowadzić do ustawy nowe zapisy, mające zabezpieczać właścicieli terenów sąsiadujących z posesjami, na których realizowana będzie budowa domu jednorodzinnego, stawianego na podstawie zgłoszenia. Według proponowanych przepisów inwestor będzie musiał umieścić na terenie nieruchomości objętej budową tablicę informacyjną (co najmniej 7 dni przed datą dokonania zgłoszenia z podaniem na niej rodzaju planowanych robót) lub uzyskać oświadczenia właścicieli, użytkowników wieczystych albo zarządców nieruchomości bezpośrednio sąsiadujących z nieruchomością objętą zgłoszeniem o tym, że zostali powiadomieni o planowanej budowie. Dane o wpłynięciu do urzędu zgłoszenia budowy oraz o jego rozpoznaniu będą na bieżąco publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa tak, aby sąsiedzi w razie potrzeby mogli żądać wydania sprzeciwu. W przypadku uzyskania odmowy, będzie im również przysługiwało prawo do zażalenia. Specjaliści twierdzą, że ewentualne wniesienie sprzeciwu przez sąsiadów będzie od nich wymagało większego niż dotychczas zainteresowania i zaangażowania w sprawę. Inwestor nie będzie musiał czekać z rozpoczęciem budowy na rozpatrzenie sprzeciwu, ale będzie zobowiązany do wstrzymania robót, jeśli postanowienie o odmowie wniesienia sprzeciwu zostanie uchylone lub unieważnione.

Rząd przewiduje możliwość skorzystania z aktualnie obowiązujących rozwiązań dla tych, którzy woleliby wystąpić o standardowe pozwolenie na budowę. Zastrzega także, że wszędzie, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wznoszenie domów na podstawie zgłoszenia będzie możliwe dopiero po uzyskaniu warunków zabudowy.

Czy proponowane zmiany faktycznie mają szansę skrócić procedury? Zdania specjalistów w tym zakresie są podzielone. Część z nich obawia się, że aby uzyskać wspomniany efekt konieczna jest zmiana w podejściu urzędników. Jeśli bowiem asekuracyjnie będą oni wnosili sprzeciw do większości zgłoszeń budów, sytuacja pozostanie taką, jaką jest.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Plany zmian w Prawie budowlanym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny