Planowane zmiany w zasadach działania spółdzielni mieszkaniowych

A A A

W chwili przygotowywania niniejszego wydania Nieruchomości C.H. Beck w parlamencie trwają obrady nad zmianami dotyczącymi zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych. W połowie lipca projekt ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze przegłosował Sejm, nowelizacja czeka jeszcze na obrady Senatu. Planowane zmiany są w dużej mierze konsekwencją wcześniejszych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a także próbą znalezienia porozumienia pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami instytucji spółdzielni mieszkaniowych.

Wśród proponowanych zmian znalazły się m.in. te dotyczące uzależnienia członkostwa w spółdzielni od posiadania prawa do lokalu, umowy o budowę lub ustanowienia prawa do lokalu. Jeśli dana osoba np. sprzeda prawo do mieszkania, będzie wykluczona ze spółdzielni w drodze uchwały rady nadzorczej.

Kolejne modyfikacje mają dotyczyć rozliczeń wkładu mieszkaniowego związanego ze spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu. W przypadku gdy będzie ono sprzedawane na podstawie przetargu, nabywca będzie musiał wnieść wkład mieszkaniowy w wysokości zwaloryzowanej według wartości rynkowej lokalu. Co więcej, w tym rozliczeniu nie będzie uwzględniany dług obciążający członka spółdzielni z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

Następna zmiana ma dotyczyć reprezentacji członków spółdzielni przez ich pełnomocników. Ci będą mogli brać udział w walnych zgromadzeniach niezależnie od zapisów statutowych spółdzielni.

Pewne zmiany przewidziano także w stosunku do wspólnot, które powstałyby z zasobów spółdzielni. W sytuacji gdy w jednym z budynków należących do spółdzielni zostanie wyodrębniona własność wszystkich lokali, po upływie 3 miesięcy od ostatniego wyodrębnienia w stosunku do tych nieruchomości będą miały zastosowanie WłLokU. Wyjątek od tej zasady może stanowić sytuacja, kiedy zostanie podjęta uchwała o dalszym stosowaniu SpółMieszkU w stosunku do tych lokali.

W myśl planowanych modyfikacji przepisów mają zmienić się także zasady dotyczące nieodpłatnego przejmowania przez spółdzielnie od przedsiębiorstw państwowych lokali zakładowych. Według proponowanych zmian mają powstać nowe zasady uwłaszczenia tego typu lokali. Przeprowadzenie takiej procedury będzie możliwe pod warunkiem spłaty przez wynajmującego nakładów, jakie musiała ponieść spółdzielnia na utrzymanie danego budynku – wysokość należności będzie wyliczana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanego lokalu.

Zmianie mają ulec także zasady dotyczące uprawnienia do przeprowadzanie lustracji w spółdzielniach mieszkaniowych. Po wejściu w życie proponowanej modyfikacji przepisów w tej procedurze nie będą mogły brać udziału m.in. osoby pełniące funkcję członków zarządu, prokurentów, likwidatorów w jakiejkolwiek spółdzielni, a także pracujący dla nich główni księgowi, rady prawni czy adwokaci. Nowe uprawnienia w zakresie możliwości przeprowadzenia lustracji zyska natomiast minister infrastruktury i budownictwa. Jeśli będzie on podejrzewał nieprzestrzegania prawa przez daną spółdzielnię mieszkaniową, będzie mógł wystąpić o przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.

Parlamentarzyści w projekcie nowelizacji uwzględnili także zapisy, które pozbawią komorników możliwości prowadzenia egzekucji wymierzonej w spółdzielnie, o ile ich zadłużenie będzie związane z innymi czynnościami niż te wynikające z eksploatacją i użytkowaniem lokali. W KPC planuje się bowiem wyłączenie spod egzekucji komorniczej funduszy zebranych na rachunkach bankowych przeznaczonych na zbiór opłat eksploatacyjnych.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Planowane zmiany w zasadach działania spółdzielni mieszkaniowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny