Opodatkowanie świadczenia od dewelopera a CIT

A A A

Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji do skarbówki zwróciła się jedna ze spółdzielni mieszkaniowych, która w 2020 r. zawarła porozumienie z deweloperem działającym po sąsiedzku.


W dokumencie tym strony zgodnie uznały, że realizacja inwestycji graniczącej z zasobami spółdzielni stworzy niedogodności i uciążliwości dla osób zamieszkujących nieruchomość spółdzielni. Chodziło o roboty budowlane, generujące hałas i zapylenia, a także o wzmożony ruch ciężkiego sprzętu i pojazdów ciężarowych. Spółdzielnia zaakceptowała zamierzenie inwestycyjne dewelopera i zobowiązała się do niekorzystania z przysługujących jej środków ochrony w toczącym się z jej udziałem postępowaniu o zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budową. Z kolei deweloper zobowiązał się do sfinansowania części kosztów remontu elewacji budynku mieszkalnego wielolokalowego posadowionego na nieruchomości. W myśl zapisów postanowienia wspomniane prace remontowe miały obejmować: docieplenie budynku styropianem, otynkowanie docieplenia elewacji, wymianę parapetów zewnętrznych, wymianę obróbek blacharskich na styku z elewacją, wykonanie obróbek przy oknach, oczyszczenie i malowanie metalowych konstrukcji wykuszy, loggi i balkonów. Deweloper zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółdzielni kwoty 1 000 000 zł, przy czym kwota ta miała zostać wypłacona w siedmiu ratach. Pierwsza rata miała zostać wypłacona po uprawomocnieniu się decyzji o pozwoleniu na budowę, pięć kolejnych po dokonaniu częściowych odbiorów wykonanych prac remontowych, a siódma po zakończeniu prac. W 2021 r. spółdzielnia otrzymała pierwszą ratę wynikającą z porozumienia z dnia 5 lutego 2020 r. w kwocie 150 000 zł. Kolejne raty miały zaś zostać wypłacone po dokonaniu odbiorów prac remontowych na terenie nieruchomości.

Spółdzielnia nabrała wątpliwości podatkowych, co do sposobu rozliczenia zarówno już wypłaconej, jak i przyszłych rat swoistej dotacji, bowiem tylko do końca 2022 r. można odliczać odpisy amortyzacyjne od budynków i lokali mieszkalnych nabytych lub wytworzonych przed 2022 r. W związku z powyższym skierowała do skarbówki następujące pytania:

1) Czy dochód spółdzielni stanowiący świadczenie otrzymane na podstawie porozumienia zawartego z deweloperem, który to dochód spółdzielnia przeznaczyła na remont budynku wchodzącego w skład jej zasobów mieszkaniowych, jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, ze zm.; dalej: PDOPrU)?

2) Czy dochód spółdzielni uzyskany ewentualnie w przyszłości na podstawie porozumienia zawartego z deweloperem i przeznaczony na remont budynku wchodzącego w skład jej zasobów mieszkaniowych będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 PDOPrU?”.


Przedstawiając swoje stanowisko Spółdzielnia stwierdziła, że w omawianym przypadku zwolnienie podatkowe znajdzie zastosowanie. Dochód uzyskany na podstawie porozumienia przeznacza ona bowiem na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. na remont budynku wchodzącego w skład jej zasobów mieszkaniowych. Z treści art. 17 ust. 1 pkt 44 PDOPrU wynika bowiem, że wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Według spółdzielni w omawianym przypadku zachodzą oba warunki zwolnienia dochodu z opodatkowania.

Fiskus był jednak innego zdania. W interpretacji z 10.6.2022 r. (0111-KDIB2-1.4010.272.2022.1.DD) organ wskazał, że istotna dla sprawy jest konstrukcja przepisu art. 7 ust. 2 PDOPrU, z której z kolei wynika, że kluczowe znaczenie dla ustalenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym mają przychód i koszty jego uzyskania. Wszystkie środki pieniężne, jakie wpływają na konto Spółdzielni, bez względu na źródło ich pochodzenia, co do zasady w rozumieniu przepisów podatkowych stanowią przychód. Z kolei według art. 17 ust. 1 pkt 44 PDOPrU, zwolnione od podatku są wyłącznie te dochody, m.in. spółdzielni mieszkaniowych, które zostały uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi i które zostały przeznaczone na utrzymanie tych zasobów. Fiskus stwierdził, że środki finansowe z tytułu porozumienia zawartego z deweloperem w związku z realizacją przez niego inwestycji budowlanej w bezpośrednim sąsiedztwie spółdzielni nie stanowią dochodów uzyskanych z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Skarbówka wyjaśniła, że nie są one bowiem dochodem związanym z lokalami, pomieszczeniami, obiektami, urządzeniami stanowiącymi zasoby mieszkaniowe – przychodami uzyskanymi bezpośrednio z tytułu korzystania z zasobów mieszkaniowych (opłaty, czynsze, wpłaty na fundusz remontowy, itd.). Nie pozostają również w związku z podstawowym celem spółdzielni mieszkaniowych, którym jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opodatkowanie świadczenia od dewelopera a CIT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny