Opłata przekształceniowa a VAT

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zajął się sprawą dotyczącą opodatkowaniu VAT opłaty przekształceniowej.


Z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w tym zakresie do fiskusa zwróciła się gmina, która w toku prowadzenia sprawy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nabrała wątpliwości, co do zastosowania stawki podatku VAT w stosunku do opłaty jednorazowej wnoszonej przez dotychczasowego użytkownika wieczystego tytułem przekształcenia.

Chodziło o następującą sytuację. W dniu 30.6.2021 r. dotychczasowy użytkownik wieczysty, zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040 ze zm.; dalej PrzekszUżytkWieczU), zgłosił zamiar wniesienia tejże opłaty. Z uwagi na to, że ustanowienie użytkowania wieczystego w tym wypadku nastąpiło 12.5.2000 r., tj. w dniu, w którym ustanowienie użytkowania wieczystego nie podlegało podatkowi VAT, opłata roczna z tytułu przekształcenia prawa wieczystego, przedstawiona w wydanym przez gminę zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie, nie była opodatkowana podatkiem VAT. Z kolei, zgodnie z art. 7 ust. 7 PrzekszUżytkWieczU, „(...) wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu, o którym mowa w ust. 6 albo 6a.” W konsekwencji, oprócz okresu pozostałego na wnoszenie opłat rocznych z tytułu przekształcenia wpływ na wysokość opłaty jednorazowej ma także wysokość opłaty rocznej obowiązującej w momencie zgłoszenia.

Samorządowcy we wniosku o interpretację przywołali wyrok TSUE z 25.2.2021 r. (C-604/19), w którym stwierdzono, że przekształcenie z mocy ustawy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zamian za uiszczenie opłaty stanowi dostawę towarów dla celów VAT, a także, że przy takim odpłatnym przekształceniu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności dotychczasowy właściciel (w tym gmina) działa w charakterze podatnika VAT, a nie jako organ władzy publicznej. Tym samym powstała rozbieżność w dotychczasowej interpretacji przepisu art. 7 ust. 2 PrzekszUżytkWieczU.

Urzędnicy chcieli dowiedzieć się od fikusa, czy opłaty wnoszone przez dotychczasowego użytkownika wieczystego tytułem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle PrzekszUżytkWieczU, w przypadku gdy ustanowienia użytkowania wieczystego dokonano do 30.4.2004 r., stanowią czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT?

Przedstawiając swoje stanowisko w powyższej sprawie, samorządowcy stwierdzili, że przekształcenie dokonane na podstawie PrzekszUżytkWieczU jest w istocie tylko zmianą tytułu prawnego do nieruchomości i nie ma ono wpływu na „władztwo rzeczy” dotychczasowego użytkownika wieczystego, które ten już uzyskał, więc opłata przekształceniowa nie podlega podatkowi VAT, w przypadku gdy pierwotne ustanowienie użytkowania wieczystego nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem.

Fiskus był innego zdania. W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntów (ustanowionego do 30.4.2004 r.) w prawo własności, do którego dojdzie z mocy prawa, tj. na podstawie PrzekszUżytk­WieczU, stanowi dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, na podstawie art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 VATU. Opłaty za takie przekształcenie stanowią wynagrodzenie za czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Wobec tego, stanowisko gminy, z którego wynika, że opłata przekształceniowa nie podlega podatkowi VAT w przypadku, gdy pierwotne ustanowienie użytkowania wieczystego nie stanowiło czynności podlegającej opodatkowaniu tym podatkiem, jest nieprawidłowe.

Samorządowcy zaskarżyli interpretację, ale WSA w Szczecinie w wyroku z 9.3.2022 r. (I SA/Sz 994/21) orzekł na korzyść fiskusa.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opłata przekształceniowa a VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny