Opłata adiacencka

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 29.7.2010 r. uznał, iż w drodze decyzji nie może zostać ustalona wysokość opłaty adiacenckiej. Ponadto w tym samym wyroku WSA orzekł, iż wójt nie posiada kompetencji i nie jest uprawniony do określania jednorazowej opłaty związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanej wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (II SA/Gd 166/10).

 

Sąd zajął się skargą wniesioną przez Ryszarda K. Otóż był on, wspólnie z Ewą K. właścicielem działki, dla której wójt gminy ustalił warunki zabudowy. Po wydaniu wskazanej decyzji, właściciele dokonali jej sprzedaży. Organ I instancji doszedł do przekonania, iż w oparciu o art. 36 ust. 4 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w przypadku gdy z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy wzrasta wartość nieruchomości, a właściciel zbywa tę nieruchomość, pobiera się jednorazową opłatę ustaloną w tej decyzji. Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się Ryszard K., który złożył skargę do WSA w Gdańsku.

 

Sąd doszedł do przekonania, iż skarga jest zasadną i ją uwzględnił. W uzasadnieniu podano, iż ww. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa w art. 36 ust. 4 „jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.”

 

Powyższa regulacja, w ocenie Sądu nie pozwala do zastosowanie jej wprost w odniesieniu do wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wydaniem decyzji o warunkach zabudowy, a dotyczy jedynie pobrania opłaty ustalonej w planie miejscowym. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy spowodowane jest brakiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie brak takiego planu powoduje brak regulacji ustalającej wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. WSA wskazał ponadto, iż brak jest podstaw, aby uznać możliwość stosowania art. 36 ust 4 ww. ustawy do decyzji o warunkach zabudowy z odpowiednimi modyfikacjami uwzględniający charakter tej instytucji.

 

WSA rozstrzygną ponadto, iż niedopuszczalnym jest określanie wysokości ww. opłaty w indywidualnym akcie stosowania prawa tj. w decyzji administracyjnej wydawanej przez wójta, bowiem kompetencja ta zastrzeżona jest dla organu uchwałodawczego gminy.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Opłata adiacencka
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny