Ochrona przed eksmisją na bruk z lokalu służbowego

A A A

Do Trybunału Konstytucyjnego wpłynęła sprawa kobiety, której nakazano opuścić mieszkanie służbowe, a która zarzuciła tej decyzji niekonstytucyjność.

Chodziło o eksmisję z lokalu otrzymanego wiele lat temu, jako służbowe mieszkanie przez dziadka kobiety, ówczesnego milicjanta. Obecnie zamieszkująca nieruchomość kobieta, chcąc uregulować kwestię zajmowania lokalu zwróciła się do komendanta policji z wnioskiem, by zawarł z nią umowę najmu. Ten jednak nie tylko odmówił takiego działania, ale także nakazał kobiecie opuszczenie mieszkania. Ponieważ ani ona, ani żadna inna osoba mieszkająca na terenie lokalu służbowego nie była zawodowo związana z policją, komendant uznał, że nie ma podstaw, by mieszkanie służbowe wciąż było przez nich zajmowane. Powoływał się w tym względzie na art. 95 ust. 3 pkt 3 ustawy o Policji, według którego decyzję o opróżnieniu lokalu mieszkalnego wydaje się w przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego przez policjanta lub członków jego rodziny albo inne osoby bez tytułu prawnego.

Kobieta zwróciła uwagę na fakt, że wspomniana wyżej ustawa o Policji nie mówi nic na temat obowiązku zapewnienia eksmitowanym osobom jakiegokolwiek innego mieszkania, co w opinii lokatorki jest niezgodne z Konstytucją, a konkretnie z jej art. 30 i 71 ust. 1. Pierwszy z ww. przepisów mówi, że „przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. Drugi stanowi, iż „Państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych”. Ponadto kobieta miała także zastrzeżenia do wydanej decyzji o eksmisji pod kątem jej zgodności z art. 75 ust. 1 Konstytucji – „Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania”.

W wyroku z 15.11.2017 r., (SK 29/16) TK uznał, że zaskarżone przez kobietę przepisy ustawy o Policji (art. 90 w związku z art. 95 ust. 3 pkt 3, w zw. z art. 95 ust. 4, w zw. z art. 97 ust. 5) są zgodne z Konstytucją. Sędziowie zwrócili uwagę, że sytuacja, w jakiej znalazła się kobieta nie jest jednoznaczna z tzw. eksmisją na bruk. W ich opinii ww. przepisy, które znalazły zastosowanie w omawianej sprawie miały na celu zapewnienie możliwości korzystania z lokalu służbowego osobom do tego uprawnionym. W opinii TK w polskim ustawodawstwie istnieją przepisy, które zabezpieczają osoby przebywające w służbowych mieszkaniach bez uprawnień. W tym względzie sędziowie przywołali zakwestionowany także przez TK art. 144 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przepis ten mówił, że „Egzekutor usuwa z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia), które mają być opróżnione lub wydane wierzycielowi, znajdujące się tam ruchomości, z wyjątkiem tych, które łącznie z nieruchomością (lokalem, pomieszczeniem) podlegają wydaniu wierzycielowi, i wzywa osoby przebywające na tej nieruchomości lub w tym lokalu (pomieszczeniu) do jego opuszczenia, z zagrożeniem zastosowania przymusu bezpośredniego, a w razie oporu podejmuje odpowiednie kroki w celu zastosowania przymusu bezpośredniego”. Artykuł ten utracił moc z dniem 20.10.2017 r. w zakresie, w jakim odnosił się do egzekucji z nieruchomości lub lokalu (pomieszczenia) służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych zobowiązanego (na podstawie wyroku TK z 18.10.2017 r., K 27/15).

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochrona przed eksmisją na bruk z lokalu służbowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny