Obowiązek właściciela lokalu w przypadku remontu

A A A

Właściciel lokalu ma obowiązek dostarczenia oceny technicznej dotyczącej akustyczności wyremontowanej podłogi i posadzki w celu ustalenia przez organy nadzoru budowlanego spełniania warunków technicznych – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18.1.2017 r., II OSK 1022/15.

Danuta L. przeprowadziła w swoim mieszkaniu remont, w trakcie którego m.in. wymieniono parkiet na panele podłogowe. Ponieważ właściciele mieszkania położonego piętro niżej zaczęli się skarżyć na uciążliwe przenikanie dźwięków uderzeniowych do lokalu, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na Danutę L. obowiązek przedłożenia oceny technicznej dotyczącej akustyczności wyremontowanej podłogi i posadzki. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie. WSA w Warszawie uchylił postanowienia organów obu instancji stwierdzając, że nałożony obowiązek został wadliwie sformułowany. Wymiany podłogi dokonano na całej powierzchni lokalu, a zatem tylko w sytuacji uprzedniego wykonania pomiarów akustycznej izolacyjności stropu przed remontem, istniałaby możliwość wskazania w ocenie technicznej, czy izolacyjność akustyczna stropu nie uległa zmianie. Dlatego obowiązek powinien być nałożony pod kątem wymogów wynikających z § 326 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Ponownie rozpoznając sprawę organ zastosował się do zaleceń sądu i zobowiązał inwestora do dostarczenia oceny technicznej dotyczącej akustyczności wyremontowanej podłogi i posadzki określającej, czy izolacyjność akustyczna stropu spełnia wymogi wynikające z § 326 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie.

WSA w Warszawie oddalił skargę Danuty L. Jak podkreślono organy zastosowały się do wskazań sądu i wykonał wskazane w wyroku zalecenia. Czynności kontrolne organu I instancji wskazywały na uzasadnione wątpliwości co do jakości zastosowanych wyrobów i wykonanych robót budowlanych.

NSA oddalił także skargę kasacyjną. Nie ulega wątpliwości, że w poprzednim wyroku przesądzona została zasadność nałożenia na skarżącą obowiązku dostarczenia oceny technicznej dotyczącej prawidłowości robót budowlanych wykonanych w lokalu mieszkalnym, należącym do niej, w celu sprawdzenia akustyczności wykonanej podłogi i posadzki. Jedyną przyczyną uchylenia postanowień było wadliwe sformułowanie obowiązku nałożonego na stronę. W takim stanie sprawy wydanie przez organ nadzoru budowlanego postanowienia zobowiązującego właścicielką lokalu do przedłożenia oceny technicznej dotyczącej akustyczności wyremontowanej podłogi i posadzki oraz określającej, czy izolacyjność akustyczna stropu spełnia wymogi z § 326 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ww. rozporządzenia – stanowiło właściwe wykonanie wytycznych wyroku poprzedniego wyroku WSA w Warszawie. Ocena techniczna dostarczy organowi nadzoru informacje, czy izolacyjność akustyczna stropu odpowiada normom. Zgodnie z postanowieniem organu ocena techniczna ma dotyczyć akustyczności wykonanej podłogi i posadzki, a więc ma przedstawić dane techniczne użytych materiałów i wykonanych robót budowlanych. Sąd wyjaśnił, że rzeczą organu nadzoru budowlanego będzie ocena według jakich norm technicznych ustalona będzie prawidłowość wykonanych prac remontowych. Niewątpliwie przy merytorycznym rozpoznawaniu sprawy podstawową kwestią wymagającą wyjaśnienia, będzie to, czy wykonane roboty budowlane w lokalu należącym do skarżącej wpłynęły na pogorszenie izolacyjności akustycznej stropów. Organ nadzoru, będąc zobowiązany do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności sprawy, zdecyduje o tym, czy przedmiotowa ocena techniczna będzie wystarczająca do podjęcia rozstrzygnięcia sprawy, czy też będzie konieczne uzupełnienie materiału dowodowego.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obowiązek właściciela lokalu w przypadku remontu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny