O podatkowym zwolnieniu decyduje wpis w ewidencji gruntów

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż o zwolnieniu od podatki od nieruchomości decyduje indywidualny wpis w ewidencji zabytków. W przypadku, gdy wskazanym wpisem objęte są tylko i wyłącznie budynki, to brak jest podstaw aby uznać, iż zwolnieniem objęty jest również grunt, na którym jest on posadowiony (II FSK 450/09).

 

Orzeczenie jest następstwem postępowania o ustalenia podatku od nieruchomości, jakie wszczął z urzędu Prezydent miasta. Sprawa dotyczyła podatnika, który nabył prawo użytkowania wieczystego gruntu. Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego, a na jej podstawie podatnik stał się również właścicielem posadowionego na przedmiotowym gruncie pałacyku. Nadmienić należy, iż budynek ten stanowił odrębną nieruchomość. W trakcie ww. postępowania o ustalenie podatku od nieruchomości podatnik został zobowiązany do złożenia informacji o nieruchomości i obiektach budowlanych. W odpowiedzi na powyższe podatnik udzielił informacji, iż nabyta przez niego nieruchomość zwolniona jest od podatku od nieruchomości, gdyż stanowi ona zabytek. Na dowód powyższego przedłożył on organowi podatkowemu decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisaniu pałacyku na listę zabytków. Jednakże wynikało z niej, iż pod ochroną konserwatora znajduje się jedynie budynek „w granicach murów zewnętrznych wraz z położonymi pod nim piwnicami”.

 

Po analizie przedłożonej przez podatnika decyzji konserwatora zabytków, organ podatkowy doszedł do przekonania, iż ochronie nie podlega reszta gruntu otaczająca pałacyk, nabyta ww. umową.. Dlatego też ustalił on podatek od nieruchomości za 2006 r. W jego ocenie zwolnieniu nie podlegały budynki, jako że nie są one objęte ochroną konserwatorską.

 

Z powyższym rozstrzygnięciem nie zgodził się podatnik, w konsekwencji czego sprawa trafiła do NSA. Sąd uznał, iż ustalenia organu podatkowego były właściwe. W uzasadnianiu podał on, iż treść art. 7 ust 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w zasadzie nie budzi wątpliwości. Przypominał, iż przywołany przepis stanowi, iż zwolnieniu od podatku od nieruchomości są grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, oprócz części przeznaczonych pod prowadzenie działalności gospodarczej. Zatem brak jest podstaw, aby przyjąć, iż na tej samej podstawie zwalnia się również grunty, na których posadowione są budynki wpisane do rejestru zabytków.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
O podatkowym zwolnieniu decyduje wpis w ewidencji gruntów
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny