Nowe zasady dla banków hipotecznych

A A A

Od 9.9.2002 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. Nr 126, poz. 1070) . Zakłada się, że doprowadzi ona do zwiększenia roli banków hipotecznych w finansowaniu budownictwa mieszkaniowego oraz inwestycji infrastrukturalnych jednostek samorządu. Obecnie w Polsce funkcjonują zaledwie trzy banki hipoteczne. Zmiany polegają przede wszystkim na rozszerzeniu podstawy emisji publicznych listów zastawnych i zwiększeniu możliwości udzielania kredytów przez banki hipoteczne. Ustawa przewiduje dwa rodzaje listów zastawnych: hipoteczne i publiczne. Podstawą emisji hipotecznego listu zastawnego są wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczone hipotekami, co oznacza, że ma on pokrycie w nieruchomościach. Podstawę emisji publicznego listu zastawnego zaś stanowią: kredyt zabezpieczony do pełnej wysokości, wraz z odsetkami, gwarancją lub poręczeniem przede wszystkim skarbu państwa, NBP, Wspólnot Europejskich lub ich państw członkowskich oraz międzynarodowych instytucji finansowych. Teraz rozszerzono podstawę ich emisji także o kredyty zabezpieczone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz kredyty udzielone tym jednostkom.

 

Zwiększono też wysokość pojedynczego kredytu w stosunku do wartości zabezpieczenia, którego może udzielić bank hipoteczny, z 80 do 100% bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Podwyższono ogólne kwoty wierzytelności banku zabezpieczonych hipotecznie i wierzytelności z tytułu udzielonych dużych kredytów oraz nabytych wierzytelności innych banków, a także zwiększono limity dotyczące refinansowania kredytów środkami uzyskanymi z emisji listów zastawnych i limitów zobowiązań banku hipotecznego z tytułu wykonywania dodatkowych czynności (innych niż udzielanie kredytów, emitowanie listów zastawnych). Nowelizacja ustawy przewiduje również możliwość przekazania kredytobiorcy określonej w umowie kwoty przed ustanowieniem zabezpieczenia hipoteką. Dzieje się tak w przypadku, gdy do sądu złożony zostanie wniosek o wpis hipoteki zabezpieczającej, pod warunkiem dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu, zwłaszcza w formie gwarancji i poręczeń skarbu państwa albo banków posiadających fundusze własne nie mniejsze niż równowartość 10 mln euro, a także ubezpieczenia kredytu. Dodatkowym warunkiem wcześniejszego przekazania kredytobiorcy pieniędzy jest ujawnienie w księdze wieczystej roszczenia banku o ustanowienie na jego rzecz hipoteki. Poszerzony ma być zakres czynności, które może wykonywać bank hipoteczny. Teraz może on dodatkowo m.in. prowadzić rachunki bankowe służące obsłudze projektów inwestycyjnych realizowanych z wykorzystaniem udzielanych przez siebie kredytów oraz świadczyć usługi konsultacyjno-doradcze związane z rynkiem nieruchomości.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe zasady dla banków hipotecznych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny