Nowe pomysły na regulacje dotyczące ładu przestrzennego

A A A

Powołany do życia przez Ministra Inwestycji i Rozwoju zespół doradczy ds. opracowania reformy procesu inwestycyjno-budowlanego pracuje nad zmianami w prawie, które będą dotyczyć m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Nowelizacja przepisów ma objąć ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawo budowlane.

 

Z informacji prasowych pojawiających się jeszcze pod koniec 2018 r. wynika, że autorzy projektów zmian biorą pod uwagę całkowitą rezygnację ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W ich miejsce miałyby powstawać trzy rodzaje dokumentów: plan przeznaczenia, plan zabudowy oraz normatyw urbanistyczny, które odpowiadałby kolejno coraz bardziej dogłębnej analizie uwarunkowań. Za ich opracowanie wciąż byłyby odpowiedzialne urzędy gmin. Pierwszy rodzaj dokumentu zakresem obejmowałby całą gminę. Drugi miałby za zadanie doprecyzowanie ustaleń planu przeznaczenia. Z kolei wspomniany wyżej normatyw byłby wydawany tam, gdzie nie opracowano planów zabudowy. Miały on poniekąd odpowiadać dzisiejszym planom miejscowym, czyli zawierać informacje m.in. o lokalizacji terenów zieleni, komunikacji, czy też uwzględniać kwestie związane z planowaną na danym terenie liczbą miejsc w placówkach edukacyjnych lub opieki zdrowotnej.

Pomimo dostrzegania minusów związanych z obecnym funkcjonowaniem decyzji o warunkach zabudowy, w planach nowelizacji przepisów póki co nie mówi się o ich całkowitej likwidacji. Co prawda mają one zostać zastąpiona przez tzw. decyzje lokalizacyjne, ale zakres ich stosowania częściowo będzie tożsamy z obecnymi wuzetkami. Znajdą one zastosowanie i będą wydawane tam, gdzie zajdzie potrzeba rozbudowy (np. już istniejącej wcześniej inwestycji), ale jednocześnie tylko pod warunkiem, że jej realizacja nie będzie stała w sprzeczności z normatywem urbanistycznym (po jej zakończeniu nie zostaną zachwiane wskaźniki liczbowe dotyczące np. przewidywanych miejsc w przedszkolu czy szkole).

Czas, jaki na tym etapie autorzy nowelizacji przewidują na uchwalenie planów przeznaczenia, to trzy lata od momentu wejście w życie zmodernizowanych przepisów. O ile stare miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego mają zachować swoją ważność, to już wcześniej wydane decyzje o warunkach zabudowy będą obowiązywały tylko do momentu uchwalenia przez urząd gminy nowego planu przeznaczenia.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe pomysły na regulacje dotyczące ładu przestrzennego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny