Nieważność uchwały o założeniu cmentarza

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z 24.3.2011 r. przesądził, iż uchwała o założeniu cmentarza komunalnego na terenach nie przeznaczonych na ten cel w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, ani w decyzji o lokalizacji celu publicznego jest nieważna (II SA/Sz 20/11).

 

WSA wydał w ten sposób korzystne rozstrzygnięcie dla właściciela działki w Gminie Świeszyno (zachodniopomorskie). Mężczyzna wezwał Radę Gminy do usunięcia naruszenia jego interesu prawnego uchwałą o założeniu cmentarza komunalnego podnosząc, że uchwała ta przewiduje lokalizację cmentarza na gruntach graniczących z działką, będącą jego własnością. Gmina zamierzała bowiem ograniczyć możliwość korzystania z działki, poprzez ustanowienie na jej terenie 50 m strefy ochronnej cmentarza, a na tym obszarze mężczyzna planował wybudować budynki mieszkalne. Rada Gminy uznała wezwanie za nieuzasadnione. W konsekwencji sprawa trafiła do WSA.

 

W danym stanie faktycznym, przez podjęcie uchwały w sprawie założenia cmentarza komunalnego doszło do ograniczenia swobody skarżącego w wykonywaniu prawa własności, co zdaniem sądu przesądza o istnieniu po stronie skarżącego interesu prawnego w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591). Podstawę prawną podjęcia zaskarżonej uchwały stanowiły przepisy ustawy z dnia 31.1.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. Nr 11, poz. 62; ze zm.). Stosownie do art. 3 ww. ustawy, cmentarze zakłada się i rozszerza na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Jak wynika z akt sprawy, dla miejscowości Świeszyno nie uchwalono planu miejscowego. Jedynie w studium oznaczono miasto jako strefę identyfikacji terenów wymagających opracowania takiego planu dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego. Skoro art. 3, w odróżnieniu od art. 1 ust. 2 i 3 ustawy (który odmiennie reguluje sprawy założenia i rozszerzenia cmentarzy komunalnych i wyznaniowych), odnosi się ogólnie do „cmentarzy”, to należy uznać, że zarówno cmentarze komunalne, jak i wyznaniowe mogą być zakładane i rozszerzane na terenach określonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. WSA zauważył, iż w świetle art. 14 ust. 7 ustawy z 27.3.2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717; ze zm.), plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne. Ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych nie zawiera obowiązku sporządzenia i uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla założenia i rozszerzenia cmentarza należy zatem stosować przepis ogólny, jakim jest art. 50 ust. 1, zgodnie z którym, inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

 

Mając powyższe na względzie sąd uznał, iż uchwała o założeniu cmentarza komunalnego została podjęta z naruszeniem art. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, a zatem należy ją uznać za nieważną.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nieważność uchwały o założeniu cmentarza
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny