Niedozwolone klauzule w umowie z deweloperem

A A A

Rośnie świadomość konsumentów w zakresie przysługujących im praw przy podpisywaniu umów kupna mieszkań. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) stale wpływają pytania i skargi od klientów, którzy chcąc nabyć nieruchomość, natknęli się na stosowanie niedozwolonych klauzul w umowie z deweloperem. Część z osób jest w stanie wskazać dokładnie (ze wskazaniem numeru klauzuli wpisanej do rejestru prowadzonego przez prezesa UOKiK), które z nich są niezgodne z prawem.

Wśród zapisów najczęściej wytykanych jako niewłaściwe w umowach są te dotyczące postanowień uprawniających jednostronnie dewelopera do zmiany projektu nieruchomości, wykończenia budynku, aranżacji otoczenia z jednoczesnym zastrzeżeniem zrzeczenia się przez klienta roszczeń z tego tytułu. Problematyczne są również postanowienia, z których wynika, że deweloper ma prawo do nieodpłatnego i bezterminowego wykorzystania ścian budynku na potrzeby reklamowe. Zdarza się, że zastrzega on sobie także prawo do zarządzania budynkiem przez dany czas, z pominięciem ewentualnie powstałej wspólnoty mieszkaniowej. Niektórzy deweloperzy zastrzegają sobie prawo do zmiany powierzchni lokalu, jednocześnie odmawiając klientowi prawa do odstąpienia od umowy. Czasem dochodzi nawet do sytuacji, w której deweloper zobowiązuje nabywcę nieruchomości do zrzeczenia się prawa zaskarżania rozstrzygnięć organów administracji związanych z realizacją kolejnych etapów inwestycji.

O słuszności decyzji podejmowanych w stosunku do rynku nieruchomości przez UOKiK potwierdza orzecznictwo. W ostatnim czasie zapadło wiele wyroków rozstrzygających na niekorzyść deweloperów. Dla przykładu w jednym z wyroków sąd uznał stosowanie postanowienia wzorca dającego niczym nieograniczone prawo do jednostronnego wprowadzania zmian w standardzie i technologii wykonania domów w ramach określonej w umowie ceny oraz do zmiany projektów budowlanych za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów. Organ stwierdził, że przyznanie deweloperowi takich praw niosłoby ze sobą ryzyko zmiany istotnych cech świadczenia, jakim jest budowa kupionego już przez konsumenta mieszkania.

Niezależnie od wciąż napływających do UOKiK pytań i skarg urząd ten prowadzi aktualnie ogólnopolskie, kompleksowe badanie deweloperów. Sprawdzeniu podlega zgodność praktyk stosowanych przez przedsiębiorców z przepisami prawa, w tym m.in. z ustawą z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377), która weszła w życie 29.4.2012 r. Ustawa ta miała gwarantować większą ochronę nabywców zwłaszcza w kwestii dokonywanych przez nich wpłat, zasad i trybu zawierania umów deweloperskich, obowiązków przedkontraktowych dewelopera oraz treści umowy deweloperskiej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Niedozwolone klauzule w umowie z deweloperem
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny