Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla budownictwa

A A A

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko w sprawie dotyczącej momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi budowlanej.


Do sporu na tym tle doszło pomiędzy Budimex S.A., a Ministrem Finansów. Spółka wnioskowała o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w związku z realizacją usług budowlanych i budowlano-montażowych. Chodziło o rozwianie wątpliwości dotyczących terminu, w jakim przedsiębiorstwo powinno zapłacić VAT. Organ podatkowy stwierdził, że za podstawę do zapłaty daniny stanowi faktura VAT potwierdzająca wykonanie prac, a jeśli taki dokument nie został wykonany, podatek powinien zostać wniesiony po upływie 30 dni od zakończenia prac. W opinii fiskusa bez znaczenia jest, że spółka umówiła się ze zleceniodawcą na akceptację odbioru prac poprzez protokół. Fakt jego spisania w opinii skarbówki nie ma wpływu na wymagalność zapłaty podatku.

Budimex nie zgodził się z taką interpretacją i zaskarżył ją do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, a kiedy ten stanął po stronie skarbówki, spółka skierowała sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten z kolei nabrał wątpliwości, co do wyjaśnienia określenia „wykonanie usługi” i skierował pytanie prejudycjalne do TSUE. NSA chciał wiedzieć, „czy w sytuacji, w której strony transakcji uzgodniły, że dla wypłaty wynagrodzenia za roboty budowlane lub budowlano-montażowe, niezbędne jest wyrażenie akceptacji ich wykonania przez zamawiającego w protokole odbioru tych robót, wykonanie usługi, o którym mowa w art. 63 dyrektywy VAT, z tytułu takiej transakcji następuje w momencie faktycznego wykonania robót budowlanych lub budowlano-montażowych, czy też momencie akceptacji wykonania tych robót przez zamawiającego, wyrażonej w protokole odbioru?”.

Trybunał w orzeczeniu C-224/18 uznał co prawda, że zgodnie z art. 63 unijnej dyrektywy VAT podatek stał się wymagalny w chwili wykonania określonej usługi, ale według art. 66 tego aktu państwa członkowskie mogą samodzielnie postanowić, iż podatek staje się wymagalny w określonym terminie, nie później niż z upływem terminu wystawienia faktury, jeżeli ta faktura nie została wystawiona lub wystawiono ją z opóźnieniem. W opinii organu europejskiego w Polsce rolę takiego postanowienia spełnia art. 19a ust. 7 VATU, który brzmi: „W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury określonych w art. 106i ust. 3 i 4, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu – z chwilą upływu terminu płatności”.

Uzasadniając swoje stanowisko TSUE stwierdził, że celem unijnych przepisów było ujednolicenie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku robót budowlanych, jednak zawsze ważne są także okoliczności towarzyszące danemu przypadkowi. W omawianej sprawie spółka ustaliła ze swoim zleceniodawcą moment odbioru prac, a dopóki nie zostanie podpisany protokół potwierdzający ten fakt, nie można stwierdzić, że podatek od towarów i usług stał się wymagalny.

To ważny wyrok dla branży budowlanej. Firmy, które wcześniej straciły na niekorzystnej interpretacji przepisów teraz będą mogły wznowić postępowania.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT dla budownictwa
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny