Moment powstania obowiązku podatkowego

A A A

Obowiązek podatkowy od nowo wybudowanych budynków lub budowli powstaje od początku roku następującego po tym, w którym rozpoczęto budowę lub rozpoczęto użytkowanie. Do takie wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z 5.8.2010 r. (I SA/Sz 301/08).

 

Skarga jest konsekwencją sporu jaki toczyła pewna spółka z Prezydentem Szczecina. Otóż wniosła ona o stwierdzenie nadpłaty nienależnie uiszczonego podatku od nieruchomości od nowo wybudowanego budynku. Wskazywała, iż skoro do wybudowania budynków doszło w 2007 r. to obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1.1.2008 r. Z powyższą argumentacją nie zgodził się Prezydent, a później również SKO. W odpowiedzi na powyższe Spółka złożyła skargę do WSA w Szczecinie, która została uwzględniona. W uzasadnieniu Sąd wskazał, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych „obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.” Sąd zauważył, iż od powyższej reguły ustawodawca w ust. 2 wskazanego przepisu uczynił wyjątek. Określa on bowiem, iż „jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem”.

 

Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy Sąd wskazał, iż obowiązek podatkowy od nowo wybudowanych budynków i budowli powstawać będzie zawsze w roku następującym po roku, w którym zakończono budowę lub rozpoczęto użytkowanie budynku. W uzasadnieniu podano również, że skoro celem ustawodawcy było wykorzystanie art. 6 ust. 2 do szczególnego traktowania nowych budowli i budynków, to nie może też budzić zastrzeżeń teza o konieczności takiego traktowania wszystkich budynków i budowli charakteryzujących się tymi samymi cechami (zakończenie budowy lub wcześniejsze rozpoczęcie użytkowania). Brak podstaw jest aby uznać, iż preferencyjne podatkowo traktowanie nowo powstałych budynków można stosować tylko i wyłącznie do podmiotów, które je zbudowały lub przed ukończeniem budowy użytkują. Nie ma znaczenia przy tym fakt, iż przeszły one we władanie innych osób.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Moment powstania obowiązku podatkowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny