Mieszkanie hostel a przeznaczenie nieruchomości

A A A

W związku z kontrolą przeprowadzoną przez Policję w jednym z wielkopolskich mieszkań wykryto, że lokal jest zamieszkiwany przez kilka niespokrewnionych ze sobą osób.


Ponieważ zachodziło podejrzenie, że nieruchomość pełni funkcję hostelu, a taki nie był w żaden sposób zalegalizowany, funkcjonariusze zawiadomili o sprawie powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (PINB). Przeprowadzona przez organ kontrola dowiodła, że mieszkanie było podzielone na dziesięć małych niezależnych pokoi, a oprócz nich była w nim jeszcze ogólnodostępna kuchnia i dwie łazienki. PINB nakazał właścicielowi zaprzestanie użytkowania mieszkania i wezwał go do przedstawienia dokumentacji wymaganej przy prowadzeniu działalności w postaci hostelu. Organ chciał mieć wgląd w opis i rysunek określający usytuowanie budynku w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej oraz sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części budynku, w której dokonano zmiany sposobu użytkowania. Wymagał także zwięzłego opisu technicznego, określającego rodzaj i charakterystykę budynku oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń. W dokumentacji właściciel powinien przedłożyć też oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaświadczenie Prezydenta Miasta o zgodności dokonanej zmiany sposobu użytkowania części budynku z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzję wzizt (w przypadku braku obowiązującego mpzp) oraz ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane (bez ograniczeń w specjalności architektonicznej w sprawie możliwości spełnienia w lokalu wymagań wynikających z przepisów przeciwpożarowych, higieniczno-sanitarnych i ochrony środowiska oraz w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji budynku ze względu na wielkość i układ obciążeń).

Wezwany nie przedłożył kompletnej dokumentacji, na skutek czego PINB nakazał przywrócenie mieszkania do stanu umożliwiającego poprzednie wykorzystanie lokalu. Właściciel nieruchomości odwołał się od tej decyzji do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jednak organ ten podtrzymał w mocy wcześniejszy nakaz. Inspektor powołał się w tym zakresie na § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1065), które mówi, że ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o mieszkaniu – należy przez to rozumieć zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Organ zwrócił uwagę, że w omawianej sytuacji doszło do zamieszkania zbiorowego.

Właściciel mieszkania skierował sprawę do sądu. Przed WSA w Poznaniu argumentował, że nie ma przepisów, które jednoznacznie wskazywałyby na liczbę osób, mogących mieszkać w jednym lokalu, ale dla składu orzekającego to tłumaczenie nie było przekonujące. Wydając wyrok (IV SA/Po 459/19) WSA orzekł, że w omawianym przypadku doszło do zmiany sposobu użytkowania lokalu, o której jest mowa w art. 71 ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. Poz. 1186). Sąd zauważył, że PINB wykazał inicjatywę w stosunku do właściciela nieruchomości, mającą na celu rozwiązanie powstałego problemu przez „legalizację” hostelu, jednak na skutek braku przedłożenia przez niego wymaganej dokumentacji, organom nie pozostaje nic innego, jak żądać przywrócenia stanu nieruchomości tak, by odpowiadała ona poprzedniemu sposobowi korzystania z niej.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Mieszkanie hostel a przeznaczenie nieruchomości
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny