Kwestia VAT przy realizacji termomodernizacji z dofinanowaniem

A A A

Z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej do fiskusa zwróciła się jedna z gmin, która miała w planach przeprowadzenie akcji wymiany źródeł ogrzewania w domach znajdujących się na terenie samorządu. Inwestycja zakładała osiągnięcie celu w postaci zamiany starych kotłowni i palenisk węglowych na gazowe, olejowe albo opalane biomasą. Dodatkowo urzędnicy chcieli wymienić stare piece na lepsze, charakteryzujące się wyższą sprawnością wytwarzania ciepła. Modernizacja miała dotyczyć wyłącznie domów mieszkalnych o powierzchni do 300 m2 użytkowanych całorocznie. Powyższy cel został ujęty w ramach projektu związanego z termomodernizacją budynków opartego o usługę montażu pieca i przekazania go do korzystania mieszkańcowi, na który to projekt gmina otrzymała częściową dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (przy czym VAT został tu ujęty jako koszt niekwalifikowany). Uzyskanie dofinansowania wiązało się z koniecznością spełnienia specjalnych kryteriów. Między innymi urząd zadeklarował, że w celu przeprowadzenia inwestycji zawrze z właścicielami budynków, w których planowana była modernizacja, umowy użyczenia dotyczące części nieruchomości oraz umowy dotyczące rozliczeń i logistyki związanych z przeprowadzeniem robót remontowych. W dokumentach zostały określone m.in. zasady podziału kosztów między gminą a właścicielami domów (ci mieli wpłacić jednorazową wpłatę, jako wynagrodzenie za usługę wskazaną w projekcie), a także regulacje odnośnie prawa własności do montowanych pieców – przez okres trwania projektu dofinansowanego przez WFOŚiGW miało ono należeć do urzędu, a po jego upływie miało zostać bezkosztowo przeniesione na właścicieli domów.

Urzędnicy zwrócili się do fiskusa z pytaniami odnośnie opodatkowania wpłat uzyskiwanych od mieszkańców. Zapytali także o prawo do odliczenia VAT związanego z wydatkami na przeprowadzenie całego przedsięwzięcia.

Gmina chciała upewnić się w przekonaniu, że środki otrzymane od mieszkańców może zakwalifikować jako wynagrodzenie za świadczenie usług termomodernizacji, które podlega opodatkowaniu VAT. Takie podejście do sprawy było zdaniem urzędników uzasadnione z tego względu, że modernizacja ogrzewania miała odbywać się na mocy wcześniej zawartych umów cywilnoprawnych, w konsekwencji czego gmina mogła być uznana za płatnika VAT. Kwoty uzyskiwane od mieszkańców urzędnicy chcieli traktować jako płatne z góry zaliczki brutto, co z kolei sprawia, że obowiązek podatkowy po stronie gminy powstawał z chwilą wpłynięcia pieniędzy na konto gminy. W opinii samorządu, miał on prawo do odliczania VAT od zakupów, jakie zostały poniesione w związku z realizacją projektu. Z kolei co do opodatkowania VAT samego przeniesienia własności urządzeń na właścicieli domów urzędnicy twierdzili, że powinno być ono objęte ulgą podatkową, bowiem stanowiło ono jedną ze składowych całej usługi termomodernizacji. Na potwierdzenie ostatniej tezy przedstawiciele gminy przedstawili argument o braku możliwości zakwalifikowania czynności przeniesienia jako nieodpłatnej dostawy towarów lub świadczenia usług, które jest opodatkowane VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 16.5.2017 r. (0114-KDIP1-1.4012. 34.2017.1.RR) przyznał rację gminie. Przedstawiciel fiskusa przychylił się w całości do interpretacji samorządowych urzędników i zgodził się z przedstawionym przez nich uzasadnieniem. Zwrócił jedynie uwagę na pojawiającą się w omawianym przypadku kwestię zakwalifikowania uzyskanego przez gminę dofinansowania do wynagrodzenia lub bezpośredniej dopłaty do ceny podlegającej opodatkowaniu. Dyrektor KIS nie przedstawił stanowiska w tej sprawie, bowiem we wniosku o interpretację nie było pytania w tym zakresie.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kwestia VAT przy realizacji termomodernizacji z dofinanowaniem
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny