Kto powinien zadbać o drożność korytarzy w blokach?

A A A

Czy spółdzielnia mieszkaniowa ma prawo do dysponowania rzeczami mieszkańców znajdującymi się na korytarzach w bloku? Tę kwestię musiał rozważyć sąd rozpatrując sprawę pomiędzy spółdzielnią, a strażą pożarną.

 

Powiatowy Komendant Państwowej Straży Pożarnej po przeprowadzeniu stosownej inspekcji w jednym z bloków nakazał wdrożenie prac, mających na celu dostosowanie przepustowości klatek schodowych pod kątem realizacji przepisów przeciwpożarowych. Chodziło głównie o usunięcie z korytarzy rzeczy przetrzymywanych tam przez lokatorów (zwłaszcza łatwopalnych) i zapewnienie tym samym drożności dróg ewakuacyjnych. Straż pożarna nakazała także uzupełnienie oznaczeń dotyczących kierunków potencjalnej ewakuacji.

Spółdzielnia twierdziła, że nie ma uprawnień do dysponowania rzeczami, które należą do lokatorów i odwołała się w kwestii nałożonego na nią nakazu do Wojewódzkiego Komendanta PSP. W jej opinii mieszkańcy bloku powinni mieć prawo do udziału w dyskusji dotyczących spornej kwestii. WKPSP podtrzymał w mocy nakaz wydany przez organ niższego szczebla. Zwrócił on uwagę na fakt, że w omawianym przypadku to na spółdzielni, a nie na poszczególnych lokatorach spoczywa obowiązek utrzymania w nieruchomości stanu zgodnego z przepisami przeciwpożarowymi. W opinii Wojewódzkiego Komendanta spółdzielnia, jako zarządca danego bloku, ma narzędzia do tego, by wymóc na mieszkańcach realizację porządków na korytarzach budynku, do czego wzywała straż pożarna.

Sprawa trafiła na wokandę sądową. WSA w Gliwicach w wyroku z 14.9.2018 r. (II SA/Gl 431/18) oddalił skargę spółdzielni i podtrzymał w mocy wcześniejsze wezwania straży pożarnej. Według składu orzekającego istota sporu sprowadzała się w zasadzie do kwestii ustalenia podmiotu zobowiązanego do wykonania nałożonych zaskarżoną decyzją obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz czy ich wykonanie mieści się w zakresie czynności zwykłego zarządu. Po przeanalizowaniu okoliczności sprawy WSA nie doszukał się przesłanek, by było inaczej. W uzasadnieniu do wyroku sąd wskazał, że załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją i utrzymaniem części wspólnych budynku – a nie poszczególnych lokali mieszkalnych – w zgodzie z przepisami przeciwpożarowymi i w wykonaniu obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, nie było czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu.

W przypadku niedostosowania się spółdzielni do nałożonego na nią obowiązku usunięcia przedmiotów z drogi ewakuacyjnej budynku, może grozić jej kara grzywny.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kto powinien zadbać o drożność korytarzy w blokach?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny