Kto powinien płacić za śmieci?

A A A

Do sądowego sporu w kwestii obowiązku wnoszenia opłat za śmieci doszło w Poznaniu. Konflikt zaistniał pomiędzy właścicielką nieruchomości, a samorządem, który nałożył na kobietę obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej wysokości stawki związanej z wywozem odpadów oraz uregulowania zaległych opłat.


Sęk w tym, że nieruchomość, z terenu której miały być odbierane śmieci, była przez właścicielkę wynajmowana przez długie lata. Kobieta twierdziła, że gmina niesłusznie skierowała wezwanie do niej, skoro w myśl jej interpretacji obowiązujących przepisów, odpowiednią osobą do adresowania tego typu pism jest najemca nieruchomości. Chodziło dokładnie o art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (CzystPorzGminU), według którego przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Powołując się na ten właśnie przepis kobieta zaskarżyła decyzję gminy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Organ ten przychylił się jednak do stanowiska urzędniczego i podtrzymał w mocy wydaną wcześniej decyzję. W opinii SKO to właśnie gmina jest zobowiązana do organizacji zbiórki odpadów ze swojego terenu, czyli od właścicieli poszczególnych nieruchomości. Ci z kolei na mocy obowiązujących przepisów są zobligowani do wnoszenia do lokalnego urzędu opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Opłaty te są naliczane comiesięcznie. W opinii SKO w przytoczonym przez kobietę przepisie nie ma jednak mowy o najemcach. Organ odwoławczy stwierdził, że faktycznie w przytoczonym artykule jest wzmianka o osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotach władających nieruchomością, ale jego zdaniem ktoś, kto wynajmuje dany dom nie ma powyższych uprawnień, ani nie nabywa ich poprzez umowę najmu.

Właścicielka skierowała sprawę do sądu, wytrwale trzymając się swojej interpretacji przepisów. Kierując do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na decyzję SKO tłumaczyła, że przecież faktycznie opłatę za gospodarowanie odpadami powinna de facto uiścić osoba, która w rzeczywistości te śmieci wytwarza i przekazuje do utylizacji. Co więcej, kobieta twierdziła, że okoliczność zamieszkiwania w danej nieruchomości świadczy samo przez się o jednoczesnym władaniu tymże domem, przy czym podstawa tego władania – w tym przypadku umowa najmu – nie ma znaczenia dla sprawy.

W listopadzie minionego roku WSA w Poznaniu rozpoznał okoliczności sporu. W wyroku z 21.11.2018 r. (I SA/Po 510/18) skład orzekający opowiedział się po stronie właścicielki domu, uchylił wcześniej wydane w sprawie decyzje władz gminy i SKO oraz zasądził zwrot kosztów postępowania na korzyść skarżącej. Według Sądu „Nie ulega wątpliwości, że jeżeli właściciel nieruchomości nie zamieszkuje w nieruchomości i udostępnia ją w całości lub w części innemu podmiotowi na podstawie umowy najmu, to w odniesieniu do tej nieruchomości wskazać można dwa podmioty objęte definicją właściciela zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 4 CzystPorzGminU. Sytuacja, w której nieruchomość pozostaje w posiadaniu samoistnym lub zależnym, wobec czego ma i swojego właściciela i inny podmiot faktycznie władający nieruchomością powszechnie występuje w praktyce. W takich stanach faktycznych uznać należy, że ustawodawca w art. 2 ust. 2a CzystPorzGminU wskazał, że obowiązany do wykonania obowiązków nałożonych w CzystPorzGminU jest podmiot faktycznie władający nieruchomością. Regulacja taka gwarantuje ponoszenie opłaty za gospodarowanie odpadami przez podmiot, który je wytwarza”.

Uzasadniając swoje stanowisko WSA w Poznaniu przywołał wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28.11.2013 r. (K 17/12), przedmiotem którego była poprawna legislacja art. 6h i art. 6m ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt 4 CzystPorzGminU. Zdaniem TK: „z przepisów tych jednoznacznie wynika, że podmiotami zobowiązanymi do ponoszenia opłaty oraz do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi są w pierwszej kolejności właściciele nieruchomości, przez których rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (...). Jednocześnie TK wskazał, że w CzystPorzGminU prawodawca przyjął szerszą definicję właściciela niż wynika to z art. 140 KC. Zarazem jednak prawodawca odwołał się do zastanych pojęć prawa administracyjnego i cywilnego w szczególności takich jak: współwłasność (art. 195 i n. KC), prawo użytkowania (art. 252 i n. KC), użytkowanie wieczyste (art. 232 i n. KC), posiadanie samoistne, jak i zależne (art. 336 KC)”.

WSA w Poznaniu zauważył ponadto, że „ustawodawca, określając krąg podmiotów uznawanych za właściciela w rozumieniu CzystPorzGminU, nie dokonał ich gradacji. Nie wskazał także, że właściciel nieruchomości (w ujęciu cywilnym) jest zobowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy, chyba że w odda w najem (odda we władanie) całą nieruchomość, a tylko w świetle takiej regulacji zasadne byłoby stanowisko wyrażone przez organ pierwszej instancji i zaaprobowane przez organ odwoławczy”. Podsumowując uzasadnienie wydanego wyroku Sąd wskazał, że „w stanie faktycznym sprawy, w którym nieruchomość nie jest zamieszkiwana przez jej właściciela i od kilku lat jest wynajmowana, za pozbawione jurydycznych argumentów należy uznać stanowisko organu odwoławczego, że to wyłącznie właściciel nieruchomości jest zobowiązany do ponoszenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kto powinien płacić za śmieci?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny