Kto płaci podatek rolny – właściciel czy dzierżawca?

A A A

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zajął stanowisko w sprawie skargi na podatek od nieruchomości i podatek rolny za 2020 r.


Spór w tym zakresie powstał na skutek naliczenia daniny przez burmistrza, w oparciu o dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, w której ujęto dane dotyczące użytków rolnych, powierzchni działki i jej klasyfikacji oraz powierzchni budynków będących własnością małoletniej właścicielki. Ustalenie zobowiązania podatkowego nastąpiło z uwzględnieniem stawek podatku wskazanych zgodnie z komunikatem Prezesa GUS. Podatek obejmował grunty rolne o powierzchni przeliczeniowej 2,2165 ha oraz dwa budynki mieszkalne o pow. 80 m2 i 50 m2, a także budynek gospodarczy o pow. 200 m2 (zwolniony z podatku) i wyniósł łącznie 401 zł (91 zł podatek od nieruchomości i 310 zł podatek rolny).

Przedstawiciel ustawowy małoletniej wniósł odwołanie do SKO, w którym zarzucił organowi podatkowemu błędne określenie podstawy opodatkowania. Wskazał, że niewłaściwie naliczono hektary przeliczeniowe nie uwzględniając faktycznie 0,18 ha gruntów rolnych zabudowanych, w tym jednego budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego. Podkreślił, że podstawę opodatkowania podatkiem rolnym dla gospodarstwa rolnego stanowią hektary fizyczne a nie przeliczeniowe.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie przyjęło jednak powyższej argumentacji i podtrzymało w mocy decyzję burmistrza. Organ wskazał, że z ewidencji gruntów i budynków wynika, iż właścicielem gruntów rolnych o powierzchni 1,7500 ha, co stanowi 2,2165 ha przeliczeniowego użytków rolnych oraz budynku mieszkalnego o powierzchni 80 m2 i 50 m2 oraz budynku gospodarczego o pow. 200 m2 jest małoletnia, a podatek wymierzono w prawidłowej wysokości.

Przedstawiciel zaskarżył decyzję SKO, twierdząc, że organ błędnie ustalił stan faktyczny oraz nie wyjaśnił istotnych okoliczności dla rozstrzygnięcia sprawy. Podkreślił, że całe gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 1,47 ha zostało wydzierżawione, co wynika z danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków, a dane te powinny stanowić podstawę wydania decyzji wymiarowej. Małoletnia nie jest posiadaczem gospodarstwa rolnego i nie może być uznawana za podatnika.

W wyroku z 26.11.2020 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (I SA/Rz 477/20) stwierdził, że przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym z właściciela na dzierżawcę może mieć miejsce jedynie w sytuacji określonej w art. 3 ust. 3 ustawy z 15.11.1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.), czyli jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych. Ponieważ w tym przypadku tak się nie stało sąd uznał, że małoletnia pozostaje właścicielem gospodarstwa rolnego, a zatem prawidłowym jest stwierdzenie, że w przedmiotowej sprawie nie ma podstaw prawnych do przeniesienia obowiązku podatkowego na dzierżawcę, niezależnie od tego, że dzierżawca figuruje w ewidencji gruntów. W ocenie sądu zasadne były natomiast poczynione przez pełnomocnika zarzuty naruszenia przepisów postępowania podatkowego, z uwagi na niewyjaśnienie wszystkich istotnych w sprawie okoliczności. W konsekwencji zaskarżona decyzja została uchylona.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kto płaci podatek rolny – właściciel czy dzierżawca?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny