Komu lokum po zmarłym najemcy

A A A

W dniu 5.7.2002 r. Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. III CZP 36/02), z której wynika, że o tym, czy osoba bliska, która mieszkała z najemcą, przejmie po nim lokum, czy nie, decydują przepisy obowiązujące w tym momencie.

 

Rozstrzygnięcie to jest o tyle istotne, że od 10.7.2001 r. obowiązują nowe przepisy normujące wstąpienie w stosunek najmu mieszkania po zmarłym najemcy. Przede wszystkim od tego dnia zmniejszył się krąg uprawnionych do wstąpienia w stosunek najmu i zmieniły się niektóre warunki przejęcia lokum. Zatem rozstrzygnięcie, wedle jakich przepisów będą oceniane warunki do wstąpienia w stosunek najmu, jeśli najemca zmarł w okresie obowiązywania starych przepisów, może mieć w wielu wypadkach znaczenie zasadnicze i przesądzić, czy dana osoba obejmie mieszkanie po zmarłym najemcy, czy nie.

 

Obecnie postanowienia dotyczące wstąpienia w stosunek najmu znajdują się w art. 691 Kodeksu cywilnego. W sprawie będącej przedmiotem omawianego orzeczenia, najemca zmarł we wrześniu 2000 r. Wtedy jeszcze kwestię uprawnień do wstąpienia w stosunek najmu normował art. 8 ustawy z 2.7.1994 r. o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.). Przepisy te zostały następnie uchylone ustawą z 21.6.2001 r. o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zm.), a unormowanie dotyczące wstąpienia w stosunek najmu przeniesiono do ustalonego przez tę ustawę art. 691 KC. Wedle tego przepisu, nie mają już prawa wstąpienia w stosunek najmu wnuki i prawnuki zmarłego i pełnoletnie rodzeństwo, chyba że miał on wobec nich obowiązek alimentacyjny, ale jednocześnie zrezygnowano z przewidzianego w art. 8 ustawy z 1994 r. warunku nieposiadania przez kandydata na następcę tytułu prawnego do zajmowania innego mieszkania (np. prawa własności, spółdzielczego własnościowego albo lokatorskiego prawa do mieszkania, prawa najmu).

 

Powodem wątpliwości, czy w sytuacji, gdy najemca zmarł we wrześniu 2000 r., a sprawa wstąpienia w stosunek najmu załatwiana jest już w okresie obowiązywania nowego art. 691 KC, stosować ten przepis, czy stary art. 8 ustawy z 1994 r., był art. 27 ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorów. Zapisano w nim, że ustawa ta znajduje również zastosowanie do stosunków prawnych powstałych przed dniem jej wejścia w życie. W omawianej uchwale Sąd Najwyższy stwierdził, że art. 691 KC w brzmieniu nadanym przez tę ostatnią ustawę nie ma zastosowania do oceny przesłanek wstąpienia w stosunek najmu po najemcy zmarłym przed jej wejściem w życie. Zdaniem SN, ze względu na to, że zarówno wedle starego art. 8 ustawy z 1994 r., jak i nowego art. 691 KC wstąpienie w stosunek najmu następuje automatycznie, z mocy samego prawa (jeśli spełnione są przewidziane w nim warunki), a orzeczenie sądu ma charakter deklaratoryjny, tj. potwierdza tylko ten fakt, przesłanki wstąpienia należy oceniać wedle przepisów obowiązujących w chwili śmierci najemcy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Komu lokum po zmarłym najemcy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny