Kogo obciąża VAT od użytkowania wieczystego gruntu

A A A

W dniu 10.2.2006 r. Sąd Najwyższy z przyczyn formalnych odmówił podjęcia uchwały wyjaśniającej, kogo - użytkownika wieczystego czy gminę - obciąża podatek VAT od użytkowania wieczystego.

 

Z pytaniem prawnym w tej materii wstąpił sąd II instancji rozpatrujący spór między spółdzielnią mieszkaniową a gminą o dopuszczalność podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste tylko ze względu na wprowadzenie VAT od tych opłat.

 

Spór powstał na gruncie obowiązującej od 1.5.2004 r. ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie podatek ten obciąża zarówno opłaty roczne, jak i pierwszą opłatę za użytkowanie wieczyste wnoszoną w związku z nabyciem tego prawa bezpośrednio od gminy lub Skarbu Państwa. Podatnikiem zaś jest właściciel gruntu oddający go w użytkowanie wieczyste, a tym na ogół jest gmina. Stan prawny, że opłata za użytkowanie wieczyste jest usługą opodatkowaną VAT według stawki 22%, potwierdzony został przez Ministra Finansów w interpretacji z 11.8.2004 r. (sygn. PP 1-8111181/2004/EF/2699).

 

Regułą jest, że ciężar VAT ponosi nabywca towaru lub usługi, bo VAT wliczany jest w cenę. W przedmiotowym przypadku obok ustawy o VAT zastosowanie znajdują także przepisy ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, na podstawie których wysokość opłaty rocznej właściciel może wypowiedzieć w danym roku tylko ze skutkiem na rok następny. W świetle zaś tej ustawy podwyżka jest dopuszczalna tylko w jednym wypadku, gdy wartość gruntu się zmieni. Dlatego można twierdzić, tak jak uczynił to sąd I instancji, że gminie nie wolno w trybie aktualizacji opłaty rocznej przerzucić ciężaru VAT na użytkownika wieczystego. Jeżeli użytkownik wieczysty kwestionuje wysokość i zasadność podwyżki, ustalenia wysokości opłaty może żądać najpierw przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym, a następnie przed sądem cywilnym.

 

Podobne stanowisko co sąd I instancji zajmuje także Ministerstwo Finansów. W jego piśmie z 8.2.2005 r. (sygn. PDI-811-1868/BM6-16233/2004/EF) znalazło się stwierdzenie, że jeśli strony w umowie o oddanie w użytkowanie wieczyste nie zastrzegły wyraźnie, iż opłata jest kwotą netto i nie zawiera VAT, to należna opłata roczna jest kwotą brutto, a więc obejmuje również VAT. Takie zastrzeżenie może się znaleźć dopiero w umowach zawieranych po wejściu w życie aktualnej ustawy o VAT.

 

W tym miejscu warto również wskazać na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5.10.2005 r.(III SA/Wa 1935/05), w którym WSA orzekł, że koszty VAT od użytkowania wieczystego powinien ponosić korzystający z gruntu. Roczne opłaty za użytkowanie wieczyste nie są kwotami brutto. Samorządy, które ustaliły je przed 1.5.2004 r., czyli przed zmianą ustawy o VAT, nie mogą ponosić ciężaru podatku, a starosta ma prawo doliczyć go do opłaty.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kogo obciąża VAT od użytkowania wieczystego gruntu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny