Kiedy powstaje obowiązek wniesienia podatku od nieruchomości?

A A A

NSA wydał wyrok w sprawie dotyczącej wpływu terminu faktycznego zakończenia prac budowlanych na zdatność do używania obiektu, a co za tym idzie – na moment powstania obowiązku zapłaty podatku od nieruchomości.

 

Spór toczył się na tle budowy terminala, w którym miała być przechowywana i przeładowywana ropa naftowa. Spółka inwestująca w powyższe przedsięwzięcie tkwiła w przekonaniu, że będzie ono zdatne do użytku dopiero wtedy, gdy powstanie cała infrastruktura towarzysząca, a poprawność jej budowy zostanie potwierdzona przez różne instytucje nadzoru oraz udowodniona przeprowadzonymi testami. Potwierdzenie tej tezy znalazła w art. 6 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), według którego: „jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub ich części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem”. Dlatego też spółka planowała najpierw zakończyć budowę, co powinno zostać odnotowane w dzienniku budowy i spisane w protokole końcowym, następnie ubiegać się w nadzorze budowlanym o pozwolenie na użytkowanie, a później przeprowadzić kontrolne testy eksploatacyjne, a dopiero w roku następnym spodziewała się konieczności zapłaty podatku. Co więcej, na korzyść takiego twierdzenia w opinii przedsiębiorstwa świadczył także zapis ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a konkretnie art. 16a ust. 1 pkt 1, zgodnie z którym: „Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością”.

Takiej argumentacji nie podzielały jednak organy podatkowe. W opinii Prezydenta Miasta momentem powstania obowiązku zapłaty daniny jest dzień uzyskania ostatniego wpisu w dzienniku budowy. W opinii przedstawiciela fiskusa w omawianym przypadku znaczenie odgrywa bowiem moment, w którym w rzeczywistości doszło do zakończenia prac stricte budowlanych, co w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Spór trafił na sądową wokandę. WSA w Gdańsku stanął po stronie fiskusa. W opinii składu orzekającego odniósł się do ustawowego braku definicji „zakończenia budowy” w ten sposób, że już samo zgłoszenie zakończenia prac niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na użytkowanie świadczy o tym, że sporny etap przesądzający o powstaniu obowiązku podatkowego nastąpił właśnie wtedy i nie ma potrzeby zwlekania z wniesieniem daniny do czasu przeprowadzenia ostatecznych testów poprawności funkcjonowania instalacji.

Przedsiębiorstwo zaskarżyło powyższy wyrok, ale NSA w wyroku z 27.11.2018 r. (II FSK 3250/16) potwierdziło jego zasadność. Na potwierdzenie słuszności swojego werdyktu sąd przywołał przepisy budowlane. Choć w nich także nie ma jednoznacznej definicji pojęcia „zakończenie budowy”, to jednak na podstawie analizy poszczególnych przepisów ustawy z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) można wywnioskować, że za moment jego powstania uznaje się dzień, kiedy składa się dokumentację do nadzoru budowlanego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kiedy powstaje obowiązek wniesienia podatku od nieruchomości?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny