Jak licytować ziemię rolną?

A A A

Sąd Najwyższy wydał ważną uchwałę w sprawie obrotu nieruchomościami rolnymi, który wyjaśnia, jak należy traktować egzekucje komornicze rozpoczęte jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, tj. przed 30.4.2016 r.

 

Z problemem tej natury zwrócił się do SN Sąd Okręgowy w Sieradzu. To właśnie przed tym sądem toczyła się sprawa dotycząca egzekucji komorniczej 4 ha gruntów rolnych. Procedura w tym zakresie rozpoczęła się jeszcze w 2015 r. według obowiązujących wówczas przepisów. Jednak, kiedy Sąd Rejonowy zdecydował o wygranej danego licytanta, dłużnik zaskarżył tę decyzję do Sądu Okręgowego zarzucając sądowi popełnienie błędu. Z uwagi na brak przepisów przejściowych przy wprowadzeniu w życie znowelizowanej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, skład orzekający nabrał wątpliwości, według których przepisów – obowiązujących w trakcie ogłoszenia licytacji, czy tych już z momentu jej przybicia – powinien osądzać sprawę. W związku z powyższym zwrócił się do SN z prośbą o stosowne wyjaśnienia. Sąd Okręgowy pytał nie tylko o to, do których regulacji powinien się zastosować, ale także, w przypadku gdyby właściwe okazało się bazowanie na znowelizowanych przepisach, po czyjej stronie leży obowiązek sprawdzenia, czy ewentualni nabywcy spełniają kryteria wskazane w nowej ustawie. Czy procedurę weryfikacji uprawnień do nabycia ziemi rolnej powinien przeprowadzić komornik, który zajmuje się licytacją, czy jednak sąd rejonowy podczas przysądzania wygranemu prawo do nieruchomości.

SN w uchwale z 18.5.2017 r. (III CZP 13/17) orzekł, że do egzekucji z nieruchomości rolnej wszczętej przed 30.4.2016 r. nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 803) w brzmieniu ustalonym przez art. 7 pkt 4 ustawy z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r., poz. 585). W opinii SN zastosowanie znajdzie tu przepis z art. 12 ustawy z 14.4.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw, według którego w omawianej sytuacji powinno się zastosować regulacje obowiązujące wcześniej. Takie stanowisko jest zgodne z orzecznictwem TK, który w przypadku sporów na tle zmian z przepisach przedkładał interesy osób toczących już różne postępowania ponad zgodność sytuacji prawnej ze znowelizowanymi regulacjami.

Powyższa uchwała oznacza, że licytacje ziemi rolnej rozpoczęte przed 30.4.2016 r. może skutecznie wygrać osoba niespełniająca kryteriów narzuconych przez zeszłoroczną nowelizację (tj. nie jest np. rolnikiem). Wydaje się, że SN zakończył tym samym wieloletnie dywagacje i spory na tym tle. Choć Ministerstwo Sprawiedliwości twierdziło dotychczas, że komornicy powinni stosować się do nowego brzmienia ustawy (samodzielnie weryfikując uprawnienia licytantów do nabycia ziem rolnych), a następnie już po przysądzeniu prawa własności zwycięzcy sądy powinny przesłać propozycję pierwokupu do ANR, w praktyce wyglądało to różnie. Po wydaniu przez SN majowego orzeczenia w powyższym zakresie sprawa wydaje się być przesądzona.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Jak licytować ziemię rolną?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny