Interes prawny w postępowaniu planistycznym

A A A

Z treści orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioskować należy, iż fakt wystąpienia z roszczeniem reprywatyzacyjnym nie daje uprawnienia do zaskarżenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego do sądu (II OSK 920/08 i II OSK 919/08).

 

W przedmiotowej sprawie z roszczeniami wystąpiła grupa obecnych oraz byłych współwłaścicieli gruntów położonych na terenie warszawskiej dzielnicy Białołęka. Kwestionowali oni treść uchwalonego w 2006 r. przez radę miasta stołecznego Warszawy studium, w którym sporną działkę oznaczono jako zieleń leśna, w konsekwencji czego objęto ją zakazem zabudowy. Wnioskodawcy wskazywali przede wszystkim na niezgodność uchwalonego studium z treścią art. 9 i 10 ustawy z 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W uzasadnieniu argumentowano, iż studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy winno zawierać jedynie wskazówki oraz wytyczne dla podmiotów sporządzających i uchwalających miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W ich ocenie określenie w studium bezwzględnego zakazu zabudowy wykraczało poza zakres ww. regulacji. Wskazano jednocześnie, iż wojewoda mazowiecki określił, iż sporny teren jest obszarem chronionego krajobrazu, z czym wiąże się wiele ograniczeń, a organ ten nie wprowadził całkowitego zakazu zabudowy.

 

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym WSA odrzucił obie skargi. W uzasadnieniu do pierwszej z nich podano, iż bezspornym jest, iż właściciele nieruchomości mają interes prawny w skarżeniu studium. Sąd nie podzielił jednak poglądu, iż niedopuszczalnym jest określenie w studium terenów wyłączonych spod zabudowy. Druga skarga została odrzucona w oparciu o art. 101 ustawy o samorządzie gminnym. Sąd uznał, iż wnioskodawcy nie będąc właścicielami gruntów nie posiadają interesu prawnego. NSA podzielił argumentację Sądu I Instancji. W uzasadnieniu dodano, iż fakt toczenie się postępowania reprywatyzacyjnego, co do wskazanych nieruchomości, w żaden sposób nie wskazuje, iż wnioskodawcy posiada interes prawny w postępowaniu planistycznym.

 

Źródło: „Rzeczpospolita”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Interes prawny w postępowaniu planistycznym
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny