HFPC o rządowych planach względem ziem rolnych

A A A

W kwietniu do Senatu wpłynęła opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka na temat planowanej przez rząd (w chwili opracowania niniejszego tekstu – jeszcze nie uchwalonej) ustawy o obrocie ziemią rolną. Organizacja zwróciła uwagę na możliwość niezgodności proponowanych przepisów z Konstytucją. Wątpliwości wzbudzają nie tyle same założenia proponowanej ustawy – cel wprowadzanych zmian, co planowane sposoby jego osiągnięcia.

HFPC zwróciła uwagę na dość ścisłe zasady, jakie planuje się wprowadzić w stosunku do kupowania ziem rolnych przez i od osób prywatnych. Niekonstytucyjne wydaje się być założenie, że takie uprawnienie będzie przysługiwało wyłącznie osobom określonym jako rolnik indywidualny. Za takiego autorzy projektu ustawy uważają osobę, która nie tylko ma odpowiednie kwalifikację i sama uprawia rolę, ale także mieszka w tej samej gminie. Nowelizacja nie bierze w pod uwagę osób, które dopiero rozpoczynają funkcjonowanie jako rolnicy i choć mają uprawnienia do prowadzenia takiej działalności, to ponieważ jeszcze nie posiadają gospodarstwa rolnego, nie będą mogli kupić ziemi.

Ponadto planowane przepisy uniemożliwiają transakcje dotyczące gruntów rolniczych pomiędzy osobami pozostającymi w nieformalnych związkach, co kłóci się z konstytucyjną zasadą uwzględniania dobra rodziny. Co prawda w proponowanej ustawie rząd przewiduje możliwość obrotu ziemią w takich przypadkach za zgodą Agencji Nieruchomości Rolnych, ale zasady na jakich miałyby być wydawane decyzje w tym zakresie są wciąż kontrowersyjne i niejasne.

HFPC zwraca także uwagę na bardzo restrykcyjne zasady dotyczące czasu prowadzenia działalności rolniczej przez osoby dopuszczone do obrotu ziemią rolną. W myśl proponowanych rozwiązań, powinny one przez 10 lat samodzielnie prowadzić gospodarstwo. Specjaliście zwracają uwagę na fakt, że okres ten jest zbyt długi, a konsekwencje związane ze złamaniem tych regulacji są nieproporcjonalne do przewinienia. W takim przypadku ANR miałaby możliwość złożenia wniosku o przymusowy wykup nieruchomości rolnej, co przybliża tę konstrukcję do wywłaszczenia.

Ponadto Fundacja zgłosiła wątpliwości w stosunku do planowanego przyznania ANR prawa pierwokupu akcji i udziałów w spółkach kapitałowych posiadających nieruchomości rolne, połączonego z prawem dostępu do ich dokumentów finansowych. W zestawieniu z faktami, iż proponowana ustawa utrudnia rolnikom zakładanie spółek osobowych (w przypadku nieruchomości należących do takich spółek przy każdej zmianie ich wspólnika ANR będzie mogła wykupić grunt rolny) oraz uchyla prawo pierwszeństwa w nabywaniu nieruchomości osobom, które utraciły mienie w okresie PRL, nie przyznając im prawa do rekompensaty, zapisy proponowanej ustawy w sposób jednoznaczny są nieproporcjonalne względem instytucji państwowych i osób prywatnych.

HFPC zwróciła także uwagę na niekonstytucyjne jej zdaniem faworyzowanie w proponowanej ustawie oprócz ANR także kościołów i związków wyznaniowych. W myśl planowanych zmian organizacje te nie zostaną bowiem objęte restrykcjami przewidzianymi w nowelizacji.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
HFPC o rządowych planach względem ziem rolnych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny