Gmina odliczy cały VAT od rozbudowy targowiska

A A A

Na sądową wokandę trafił spór pomiędzy fiskusem a władzami jednej z gmin, która planując pewne inwestycje, nabrała wątpliwości na tle podatkowym.


Chodziło o rozbudowę istniejącego targowiska miejskiego przy wsparciu środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt przewidywał modernizację nawierzchni, wydzielenie chodników, miejsc postojowych, dróg manewrowych oraz utwardzonych miejsc handlowych, z zadaszeniami z wykorzystaniem markiz. Z jego realizacją wiązało się zatem m.in. przeprowadzenie robót ziemnych (wykonanie nasypów, wykopów oraz korytowania w niezbędnym zakresie), ułożenie nawierzchni (krawężników, oporników i obrzeży betonowych, konstrukcji oraz kostki betonowej), wykonanie zjazdów, oświetlenia oraz ogrodzenia. W ramach planowanej inwestycji miały zostać urządzone i utwardzone wydzielone stanowiska handlowe. Ponadto, projekt zakładał powstanie ok. 80 nowych stanowisk handlowych, z których większość planowano zadaszyć. Stanowiska te miały być wynajmowane przedsiębiorcom na podstawie umów najmu lub dzierżawy, przy czym warunkiem objęcia stanowisk w posiadanie i ich użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem jest uiszczenie tzw. opłaty rezerwacyjnej wynikającej z umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy urzędem (właścicielem targowiska), a najemcami. Alternatywnie gmina rozważała wydzierżawienie terenu targowiska operatorowi wyłonionemu w przetargu, który miałby podnajmować targowiska lokalnym przedsiębiorcom. Wysokość opłaty i warunki jej uiszczania planowano uregulować w stosownym zarządzeniu burmistrza. Gmina, w celu potwierdzenia udostępnienia stanowisk, chciała wystawiać najemcom faktury zawierające należny podatek według stawki 23%. Na terenie gminy nie wprowadzono jednak opłaty targowej, stanowiącej opłatę lokalną, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170, ze zm.). Urzędnicy sądzili, że odpłatne udostępnianie najemcom stanowisk na targowisku, na podstawie umów cywilnoprawnych, będzie stanowić świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT. Co więcej, uważali, że w świetle art. 86 ust. 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.; dalej: VATU), gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia w pełnej wysokości podatku naliczonego z tytułu poniesionych wydatków, bez konieczności stosowania proporcji opisanej w art. 86 ust. 2a VATU. Chcąc upewnić się w tej sprawie, wystąpili z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

Fiskus zgodził się z samorządowcami, ale tylko co do pierwszej kwestii. Zdaniem skarbówki wydatki związane z rozbudową oraz przebudową targowiska będą wykorzystywane zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą – czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, polegające na odpłatnej rezerwacji stanowisk handlowych, jak i do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą – czynności niepodlegające opodatkowaniu tym podatkiem, polegające na nieodpłatnym udostępnianiu targowiska, w tym powstałych w ramach projektu chodników, miejsc postojowych, czy dróg manewrowych. W konsekwencji, gminie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego tylko w takim zakresie, w jakim wydatki związane z rozbudową targowiska będzie mogła przyporządkować do wykonywanych w ramach działalności gospodarczej czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. Fiskus podkreślił, że w sytuacji, gdy gmina nie będzie miała możliwości przyporządkowania ponoszonych wydatków w całości do działalności gospodarczej, będzie jej przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wyliczonego na podstawie „sposobu określenia proporcji”, o którym mowa w art. 86 ust. 2a VATU.

Samorządowcy zaskarżyli interpretację w zakresie, w jakim nie była ona zgodna z ich stanowiskiem, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 2.3.2022 r. (I SA/Łd 958/21) przyznał im rację. Powołując się na orzecznictwo organ przyjął stanowisko, że „skoro gmina uzyskuje wpływy z tytułu dzierżawy miejsc pod stoiska handlowe lub pobiera opłaty z tytułu najmu urządzeń bazaru na podstawie indywidualnych umów cywilnoprawnych, to w tym zakresie będzie działała w charakterze podatnika podatku od towarów i usług, w rozumieniu art. 15 ust. 1 w związku ust. 2 i ust. 6 in fine VATU – prowadzącego działalność gospodarczą, podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. Konsekwencją tego będzie natomiast pełne prawo gminy do odliczenia podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji, jak i związanych z późniejszą eksploatacją targowiska na zasadach określonych w art. 86 ust. 1 VATU”.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Gmina odliczy cały VAT od rozbudowy targowiska
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny