Fiskus weźmie PIT od działek. Konstytucja nie pomoże

A A A

Trybunał Konstytucyjny zajął stanowisko w sprawie uznawania sprzedaży gruntów za działalność gospodarczą.


Chodziło o obciążanie zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji,,działalności gospodarczej”. W wyroku z 19.7.2022 r. (SK 20/19) TK orzekł, że art. 5a pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 i pkt 8 lit. a) ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128, ze zm.; dalej PDOFizU) jest zgodny z art. 84 w związku z art. 217 w związku z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP. W konsekwencji powyższego fiskus nadal będzie mógł kwalifikować dokonywaną przez osoby prywatne sprzedaż kilku nieruchomości, jako zorganizowaną działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 5a pkt 6 PDOFizU kiedy mowa o „działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową: a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową, (…) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (…)”. Ponieważ powyższe kryteria są zakreślone dosyć ogólnie, w praktyce często dochodzi do sporów między podatnikami sprzedającymi kilka nieruchomości, a fiskusem, który takie działanie uznawał na potrzeby podatkowe, właśnie za działalność gospodarczą. Choć w teorii skarbówka powinna konkretnie uzasadnić, co przemawia w danym przypadku za taką interpretacją, z uwagi na łatwość spełnienia ustawowych kryteriów, fiskus często przesądzał o podejściu niekorzystnym dla podatników. Jeśli bowiem do sprzedaży nieruchomości dochodziło w okresie 5 lat od dnia jej nabycia, a środki uzyskane z transakcji sprzedający będący osobą prywatną przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, wówczas jest zwolniony z konieczności zapłaty daniny. Jeśli jednak takiej samej transakcji dokona osoba prowadząca działalność gospodarczą, bez względu na okoliczności związane z czasem dokonania sprzedaży i przeznaczeniem uzyskanej gotówki, wówczas będzie musiała odprowadzić podatek.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Fiskus weźmie PIT od działek. Konstytucja nie pomoże
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny