Fiskus powinien wziąć pod uwagę wartość wkładu mieszkaniowego

A A A

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 12.6.2012 r. orzekł, iż w przypadku lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego organ podatkowy powinien wyliczyć podatek od spadków w oparciu o wartość wkładu mieszkaniowego a nie jego wartość rynkową (II FSK 2410/10).

 

Podatniczka wraz z synami nabyła spadek po zmarłym mężu. W skład masy spadkowej wchodzi jednie spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. W zeznaniu podatkowym spadkobiercy podali wartość rynkową mieszkania. Na podstawie deklaracji organ podatkowy określił wysokość zobowiązania w podatku od spadków i darowizn. Dokonując oceny prawnej stanu faktycznego organ podatkowy w pierwszej kolejności wskazał, że zgodnie z art. 8 ustawy z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych przyjmuje się w wysokości określonej przez nabywcę, jeżeli odpowiada ona wartości rynkowej tych rzeczy i praw. W przedmiotowej sprawie wartość rynkowa spółdzielczego prawa do lokalu została ustalona na podstawie złożonej przez stronę deklaracji. Podatniczka wskazała, że decyzja organu podatkowego jest niesłuszna i niesprawiedliwa, gdyż opiera się na danych omyłkowo wskazanych w deklaracji (wartości rynkowej mieszkania). Kobieta zaznaczyła, że ani ona, ani też jej synowie nie powinni być obciążani podatkiem, gdyż niczego nie nabyli w drodze dziedziczenia, a to z tej przyczyny, że mieszkanie zawsze będzie miało status mieszkania lokatorskiego. Spadkiem natomiast można swobodnie dysponować i rozporządzać. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przyznał podatniczce rację. Wydanie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania z reguły wiąże się z przeprowadzeniem postępowania podatkowego, przy czym, jeżeli przepis prawa nakłada na podatnika złożenie deklaracji – a więc tak jak było w niniejszej sprawie – organ dokonuje wyliczenia kwoty zobowiązania na podstawie danych zawartych w deklaracji, chyba, że dane zawarte w deklaracji są niezgodne ze stanem faktycznym. Zdaniem Sądu taka właśnie sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie. Organy podatkowe zrównały bowiem wartość mieszkania mogącego stanowić przedmiot obrotu (własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, czy też odrębnej własności lokalu mieszkalnego) z wartością wkładu mieszkaniowego lokatorskiego prawa do lokalu, które nie może być przedmiotem obrotu (zbycia). Obowiązkiem organu podatkowego było ustalenie wartości tego wkładu mieszkaniowego, w sposób i w wysokości odpowiadający jego wartości rynkowej.

 

Dodatkowo sąd wyjaśnił, iż w świetle art. 9 ust. 1 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, wkład mieszkaniowy jest świadczeniem wpłacanym na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w zamian za ustanowienie dla jej członka prawa do użytkowania lokalu mieszkalnego. Ustawa ściśle wiąże członkostwo w spółdzielni z trwaniem tego prawa, wskazując że jest ono niezbywalne i nie podlega dziedziczeniu. Jednakże w przypadku, gdy prawo do lokalu przysługiwało obojgu małżonkom, w razie śmierci jednego z nich, całość tego prawa przechodzi na drugiego małżonka. Małżonek, który nie był członkiem spółdzielni zobowiązany jest do złożenia deklaracji członkowskiej oraz posiada roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. W niniejszej sprawie skarżąca złożyła taką deklarację i została przyjęta w poczet członków spółdzielni, nabywając tym samym spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu. Tym samym prawo to trwa nadal i nie powstaje po stronie spółdzielni obowiązek zwrotu wkładu/wypłaty wartości lokalu. W tej sytuacji, prawo do lokalu mieszkalnego nie wygasło. Nie było zatem żadnych podstaw do przyjęcia za podstawą opodatkowania wartości rynkowej przedmiotowego lokalu (I SA/Gl 325/10). NSA w pełni zgodził się z tym stanowiskiem i podkreślił, że mieszkań lokatorskich nie można traktować tak samo jak własnościowych. Należy je odróżnić od innych i inaczej ustalać ich wartość.

 

Źródło: Rzeczpospolita

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Fiskus powinien wziąć pod uwagę wartość wkładu mieszkaniowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny