Dyscyplinarne konsekwencje dla rzeczoznawcy majątkowego

A A A

Pozycja rzeczoznawcy majątkowego w oparciu o przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (GospNierU) jest zbliżona do statusu osoby zaufania publicznego. Ustawodawca zobowiązując rzeczoznawcę majątkowego do wykonywania szacowania nieruchomości zgodnie ze standardami zawodowymi, uznał je za zasady określające poziom norm, na których powinien opierać się operat szacunkowy. Odnoszą się one tak do podmiotu sporządzającego wycenę, jak i przedmiotu wyceny – wskazał Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z 18.11.2014 r., II GSK 1585/13).

W listopadzie 2006 r. Janusz L. dokonał wyceny dwóch nieruchomości pozostawionych poza granicami RP na potrzeby realizacji prawa do rekompensaty. Wartość jednej z nich została określona na 313 000 zł, drugiej na 376 000 zł. W związku ze zdezaktualizowaniem operatów szacunkowych skierowano wniosek o przeprowadzenie ich aktualizacji. Rzeczoznawca sporządzając zaktualizowane operaty szacunkowe według stanu na styczeń 2008 r. określił wartość nieruchomości odpowiednio na: 1 367 000 zł oraz 554 000 zł.

Minister Infrastruktury zwrócił się do Komisji Odpowiedzialności Zawodowej o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. W ocenie Komisji bardzo duży wzrost oszacowanych wartości nieruchomości w okresie 14 miesięcy nie znalazł potwierdzenia w podanych przez Janusza L. danych rynkowych. Działania rzeczoznawcy dotyczące analizy i charakterystyki rynku nieruchomości, zdaniem Komisji, świadczyły o małej staranności przy wykonywaniu tych czynności. W rezultacie z uwagi na rażące naruszenie przepisów regulujących zasady wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego Minister Infrastruktury wymierzył rzeczoznawcy karę dyscyplinarną w postaci zawieszenia wykonywania uprawnień zawodowych na okres 3 miesięcy. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy zakwestionowana decyzja została utrzymana w mocy.

WSA w Warszawie uwzględnił skargę Janusza L. i uchylił obie decyzje organu. Sąd wskazał, że Minister Infrastruktury wydając decyzje, obowiązany był przedstawić własne, szczegółowe stanowisko w sprawie, a nie stanowisko Komisji, co do faktu naruszenia przez skarżącego obowiązujących przepisów i podstaw nałożenia kary dyscyplinarnej. NSA uchylił wyrok sądu I instancji i przekazał mu sprawę do ponownego rozpoznania. W jego ocenie, lakoniczne i nietrafne uzasadnienie zaskarżonego wyroku, zmierzające do zupełnego zmarginalizowania znaczenia ustaleń Komisji dla potrzeb wydania przez Ministra Infrastruktury decyzji w trybie art. 195a GospNierU nie zasługuje na aprobatę. NSA nie zaakceptował poglądu, że Komisja nie była uprawniona do zawnioskowania Ministrowi Infrastruktury rodzaju sankcji z tytułu naruszenia prawa przez rzeczoznawcę majątkowego.

WSA w Warszawie, związany wykładnią prawa dokonaną w tej sprawie przez NSA, po ponownym rozpoznaniu sprawy oddalił skargę Janusza L. Zgodnie z art. 175 ust. 1 GospNierU, rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do wykonywania czynności, o których mowa w art. 174 ust. 3 i 3a GospNierU, zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. W opinii sporządzonej przez skarżącego nastąpił 13-krotny wzrost oszacowanej wartości zabudowanej części jednej z nieruchomości w okresie 14 miesięcy i 87% wzrost wartości niezabudowanej części drugiej. Przyczyną tak znacznego zawyżenia wyceny było nieuzasadnione przyjęcie przez skarżącego podejścia kosztowego w operacie szacunkowym, co było konsekwencją ograniczonej analizy rynku. Sąd stwierdził, że wykonanie dwóch operatów szacunkowych tej samej nieruchomości w odstępie niewiele przekraczającym jeden rok, z tak znaczną różnicą określonej wartości, narusza standardy zawodowe.

NSA oddalił skargę kasacyjną Janusza L. Zalecenie stosowania standardów dotyczących szacowania nieruchomości ma służyć sporządzaniu operatu szacunkowego na zobiektywizowanych i jednolitych podstawach zapewniających wysoki poziom wiedzy zawodowej przy uwzględnieniu innych dziedzin wiedzy odnoszącej się do istoty i celu wyceny. Ponieważ rekompensaty za mienie zabużańskie są wypłacane ze środków publicznych, zasadne jest wymaganie od rzeczoznawcy majątkowego szczególnej rzetelności w wykonywaniu obowiązków. NSA podkreślił, że zastosowana kara ma mieć również działanie prewencyjne, tak aby nie doszło w przyszłości do podobnych uchybień.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dyscyplinarne konsekwencje dla rzeczoznawcy majątkowego
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny